قازاقستاندا ءدارى- دارمەك بيىل تاعى قىمباتتاۋى مۇمكىن

препарат
Фото: Pixabay

استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ۇكىمەت ۇيىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءدارى-دارمەكتىڭ باعاسى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.

ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر كەيبىر ءدارى-دارمەكتىڭ باعاسى 14 پروتسەنتكە كوتەرىلگەن. بيىل ءدارى باعاسىن رەتتەۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭى جوسپاردا تۇر.

«مەن ايتىپ وتىرعان باعانى رەتتەۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە بيىل 1767 ءدارى ءتۇرى كىرەدى. ءبىراق ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا ولاي ىستەگەن جوقپىز. ويتكەنى تالداۋ جاساۋعا كىرىسىپ كەتكەن ەدىك. بۇل تالداۋ شارانى حالىق ءۇشىن بارىنشا جۇمساق، زارداپسىز قىلۋ ءۇشىن جاسالىپ جاتىر»، - دەدى مينيستر.

مينيستر ءدارى باعاسىنىڭ جازدان باستاپ قالاي وزگەرەتىنىن ناقتى بولجاي المايتىنىن ايتتى.

«باعا وسەدى نەمەسە وسپەيدى دەپ ءۇزىلدى-كەسىلدى ايتا المايمىن. تالداۋ ءالى اياقتالعان جوق. سوندىقتان بارىنشا وڭتايلى شەشىم قابىلدايمىز دەپ ويلايمىن»، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا.

سوڭعى جاڭالىقتار