يزرايلدىڭ گازاداعى شابۋىلىنان 11 جۋرناليست قازا تاپتى

Палестина
Фото: Фото: aa.com.tr

7- قازاننان بەرى يزرايل ارمياسىنىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان شابۋىلىنان 11 جۋرناليست قازا تاۋىپ، تاعى 20 دان استام ب ا ق قىزمەتكەرى جاراقات الدى.

Kazinform بۇل تۋرالى انادولى اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

بۇل تۋرالى پالەستينا جۋرناليستەر وداعى ەركىندىك كوميتەتىنىڭ بايانداماسىندا ايتىلعان.

حابارلامادا ەكى ب ا ق قىزمەتكەرىنىڭ ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەنى دە اتاپ ءوتىلدى.

قۇجاتتا پالەستينالىق جۋرناليستەرگە شابۋىل جاساۋدىڭ كوبەيۋىنە نازار اۋدارىلىپ، 20 عا جۋىق جۋرناليستىڭ ۇيىنە شابۋىل جاسالعانى كورسەتىلگەن.

سونىمەن قاتار، باياندامادا جۋرناليستەردىڭ ۇيلەرىنە جاسالعان شابۋىل كەزىندە ولاردىڭ وتباسىلارىنىڭ مۇشەلەرى قازا تاپقانى جانە جاراقات العانى جازىلدى.

يزرايل جاۋدىرعان وقتان «ءال-جازيرانىڭ» كەڭسەسى، پالەستينا تەلەديدارى، «اكسا» مەديا جەلىسى، «ماان» اقپارات اگەنتتىگى، «ءال-كۋدس» گازەتى جانە كەيبىر راديوستانتسيالار زارداپ شەكتى.

سوڭعى جاڭالىقتار