يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى قاقتىعىستا ەكى جاقتان 2,3 مىڭ ادام كوز جۇمدى

Исроил ва Хамас ўртасидаги можарода ҳар икки томондан 2,3 минг киши ҳалок бўлди
Фото: Фото: Pexels

سوڭعى بىرنەشە ساعات ىشىندە يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنداعى اۋە شابۋىلدارى سالدارىنان 51 پالەستينالىق قازا تاۋىپ، 281- ءى جارالاندى. بۇل تۋرالى گازا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى حابار تاراتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى ВВС جاڭالىقتارىنا سىلتەمە جاساپ.

بۇعان دەيىن پالەستينا جاعىندا مەرت بولعاندار سانى 1100-دەن اسقانى حابارلانعان بولاتىن.

يزرايلدە حاماس شابۋىلىنان كەمىندە 1200 ادام قازا تاپتى.

بۇعان دەيىن ا ق ش، يزرايل، ب ۇ ۇ جانە مىسىر گازاعا كومەك جەتكىزۋ جانە تۇرعىنداردىڭ ءبىر بولىگىن بوساتۋ جونىندە كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.

ءبىراق قازىرگى ۋاقىتتا گازادا ءبىر دە ءبىر باقىلاۋ- وتكىزۋ پۋنكتى جۇمىس ىستەمەي تۇر.

سەنبى كۇنگى حاماس شابۋىلىنان كەيىن يزرايلمەن شەكاراداعى بارلىق باقىلاۋ- وتكىزۋ بەكەتتەرى جابىلدى.

كۇنى كەشەگە دەيىن گازا مەن مىسىر اراسىنداعى «رافاح» باقىلاۋ بەكەتى جۇمىس ىستەپ تۇردى.

ول جەكسەنبى كۇنى جۇك تاسىمالى ءۇشىن اشىلدى. ب ۇ ۇ مالىمەتى بويىنشا، ازىق- تۇلىك، جانار- جاعارماي جانە قۇرىلىس ماتەريالدارى تيەلگەن 200-گە جۋىق جۇك كولىگى وتكەن.

ول ارقىلى تاۋلىگىنە جۇزدەگەن ادام وتە الادى. ولاردىڭ ءبارى اۋەلى رۇقسات الۋى كەرەك.

ب ۇ ۇ مالىمەتىنشە، دۇيسەنبى كۇنى گازا سەكتورىنان 800-گە جۋىق ادام شىعىپ، 500-گە جۋىق ادام ونىڭ اۋماعىنا كىرگەن.

گازا شەنەۋنىكتەرى مەن مىسىرلىق دەرەككوزدەر Reuters اگەنتتىگىنە حابارلاعانداي، سودان كەيىن باقىلاۋ- وتكىزۋ پۋنكتىنە اۋە شابۋىلدارى جاسالعان.

وقيعا ورنىنان تۇسىرىلگەن كادرلاردان مىسىرعا قايتىپ بارا جاتقان جۇك كولىكتەرى كورىنەدى.

سودان بەرى اتالعان باقىلاۋ- وتكىزۋ پۋنكتى جابىلدى.

اۆتور

ەركەجان سماعۇلوۆا

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram