يزرايل گازا سەكتورىنىڭ حالقىن 24 ساعات ىشىندە كەتۋگە شاقىردى

Исроил Ғазо сектори аҳолисини 24 соат ичида уни тарк этишини талаб қилмоқда
Фото: Фото: Metin Yuksel Kaya/Anadolu Agency

 يزرايل گازا سەكتورىنىڭ سولتۇستىگىندەگى تۇرعىندارعا الداعى 24 ساعات ىشىندە كەتۋگە بۇيرىق بەردى. 

بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ستەفان ديۋجارريك ءمالىم ەتتى. مۇندا شامامەن 1,1 ميلليون ادام تۋرالى ءسوز قوزعالىپ وتىر. بۇل - گازا سەكتورى حالقىنىڭ جارتىسى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى BBC جاڭالىقتارىنا سىلتەمە جاساپ.

الايدا ب ۇ ۇ مۇنداي قونىس اۋدارۋ گۋمانيتارلىق زارداپسىز بولمايدى دەپ ەسەپتەپ، بۇيرىقتىڭ كۇشىن جويۋعا شاقىردى.

يزرايلدىڭ ب ۇ ۇ-داعى وكىلى گيلاد ەردان ب ۇ ۇ مالىمدەمەسىن قاتاڭ سىنعا الدى.

- يزرايلدىڭ گازا تۇرعىندارىنا بەرىلگەن ەسكەرتۋىنە ب ۇ ۇ-نىڭ بەرگەن جاۋابى ماسقارا! ب ۇ ۇ جىلدار بويى حاماس-تىڭ گازا سەكتورىنىڭ بەيبىت تۇرعىندارى مەن ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمىن قارۋلاندىرىپ، قارۋ-جاراق پەن كىسى ءولتىرۋ باسپاناسى رەتىندە پايدالانۋىنا كوز جۇمىپ كەلدى. ەندى ول ازاماتتارىن حاماس لاڭكەستەرى ولتىرگەن جانە قاتىسى جوق ادامدارعا تيگىزەتىن شىعىندى بارىنشا ازايتۋعا تىرىسقان يزرايلدى جاقتاۋدىڭ ورنىنا يزرايلگە اقىل ۇيرەتەدى، - دەدى ول.

سوڭعى جاڭالىقتار