يتتەر نەگە دالا كەزىپ ءجۇر؟

иесіз ит
Фото: видеодан алынған скрин

استانانىڭ شەتىندە ورنالاسقان جانۋارلاردى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىندا داۋ شىقتى، دەپ حابارلايدى 24KZ.

سەبەبى ونداعى يتتەرگە جاعداي جاسالماعان. ازۋلىلار ابدەن اشىققان. ول ازداي مۇندا مامان تاپشى ەكەن. وسىدان جاعداي ۋشىققان. يتتەردىڭ ماسەلەسى بويىنشا ەرىكتىلەر بىرنەشە رەت دەپۋتاتتارعا شاعىمدانىپتى. سوعان سايكەس بۇگىن سەناتورلار «ستوپوتلوۆ» بازاسىنا بارىپ، جاعدايدى ءوز كوزدەرىمەن كورىپ قايتتى.

بۇل نىسان نەگىزى 300 ورىنعا شاقتالعان، ءبىراق مۇندا ءدال قازىر 3000-نان اسا ءيت بار. تاعى كۇن سايىن 35-40 يتتەن قوسىلادى ەكەن. ورىن جەتىسپەۋشىلىگىنەن ازۋلىلار دالا كەزىپ، قاڭعىپ ءجۇر. ءتىپتى كورشىلەس ماڭداعى تۇرعىندارعا شابۋىل جاسايتىن بولىپتى.

بيبىگۇل جەكسەنباي، ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى:

- مۇنداي ورىنداردا يتتەرگە قاراۋعا مۇمكىندىك جوق بولسا، وندا ولاردى ءبىر جەرگە ءۇيىپ- توگۋدىڭ قانشالىقتى قاجەتى بار؟ بارىنشا ۇستاۋ ۋاقىتىن، مەرزىمىن قىسقارتۋ كەرەك. ەكىنشىدەن، چيپتەۋ كەرەك جانە ءار ءيتتىڭ يەسىن تابۋ، يدەنتيفيكاتسيالاۋ كەرەك. وسى باعىتتا زاڭ قاراستىرامىز.

سوڭعى جاڭالىقتار