گينەكولوگقا باراردا نە ىستەۋگە بولمايدى؟

Дәрігер
Фото: Айжан Байғұттиеваның жеке мұрағатынан

ءار ايەل مۇمكىن قاۋىپتەردى جوققا شىعارۋ ءۇشىن جانە كەي اۋرۋلاردى باستاپقى كەزەڭىندە انىقتاۋ ءۇشىن گينەكولوگ مامانىنا جۇيەلى تۇردە تەكسەرىلىپ تۇرۋى كەرەك.

الايدا ناتيجەلەر دۇرىس شىعۋى ءۇشىن دارىگەرگە باراردا دايىندالعان دۇرىس. گينەكولوگ ۆەرونيكا گاۆريلوۆا دارىگەرگە قارالۋعا كەلەردە نە ىستەۋگە بولمايتىنىن ايتتى، - دەپ حابارلايدى Doctorpiter.

دارىگەرگە باراتىن كۇندى ەتەككىر كۇنتىزبەسىنە قاراپ جوسپارلاڭىز

«گينەكولوگقا باراتىن قولايلى ۋاقىتتى تاڭداعان ءجون. نەگىزى ەتەككىر اياقتالعاننان كەيىن 5-10 كۇننەن سوڭ قارالعان جاقسى»، - دەيدى گينەكولوگ ۆەرونيكا گاۆريلوۆا.

گينەكولوگقا بارار الدىندا جىنىستىق قاتىناسقا تۇسپەڭىز

«دارىگەرگە قارالۋعا بارار الدىندا 2-3 كۇن جىنىستىق قاتىناسقا تۇسپەگەن دۇرىس»، - دەپ ەسكەرتتى گينەكولوگ.

گينەكولوگقا باراردا قىناپتىق دارىلەر سالماڭىز

قىناپتىق ءدارىنى دارىگەرگە قارالۋعا كەلەر الدىندا 1 كۇن بۇرىن قولدانۋعا بولمايدى.

«ءىشىپ جۇرگەن دارىلەرىڭىزدى توقتاتۋدىڭ قاجەتى جوق، ءبىراق قىناپتىق ءدارى سالۋدى ۇسىنبايمىز، سەبەبى ول اناليزدەر ناتيجەسىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن»، - دەيدى دارىگەر.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram