ينفلياتسيا باياۋلاعانىمەن كوپ تاۋاردىڭ باعاسى ءوسىپ كەتكەن - پرەمەر-مينيستر

Олжас Бектенов
Фото: primeminister.kz

استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مينيسترلەر مەن اكىمدەردىڭ تاۋار باعاسىن تۇراقتى ۇستاي الماي وتىرعانىن ايتتى.

«ۇكىمەت جۇمىلا جۇمىس ىستەپ، ەكونوميكانىڭ بارلىق سالالارىن ءتيىمدى ۇيلەستىرۋى كەرەك. ارىپتەستەر، ءبىز مىناداي شارالاردى قابىلداۋىمىز قاجەت. ءبىرىنشى. سىزدەردىڭ نازارلارىڭىزدى ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانكتىڭ الدىندا تۇرعان وتە ماڭىزدى مىندەت - ينفلياتسيالىق قىسىمدى تومەندەتۋ ماسەلەسىنە اۋدارعىم كەلەدى. ەكى ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ينفلياتسيا جىلدىق ماندە باياۋلاپ، %9,3 بولدى. بيىل ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانكتىڭ الدىندا ونى %8- دان تومەن ۇستاپ تۇرۋ مىندەتى تۇر. كۇرىش، جۇمىرتقا، جەمىستەر، سۋسىندار، سارى ماي جانە ماكارون ونىمدەرىنىڭ باعاسى قىمباتتاعان. كورىپ وتىرعانىمىزداي، باعاسى ءوسىپ كەتكەن پوزيتسيالاردىڭ سانى ەداۋىر كوپ»، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرسىنداى.

ۇكىمەت باسشىسىنىڭ پايىمداۋىنشا، بۇل ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار تاراپىنان قابىلدانىپ جاتقان شارالاردىڭ جەتكىلىكسىز ەكەندىگىن كورسەتەدى.

«وڭىرلەر اراسىندا ينفلياتسيانىڭ ەڭ كوپ ءوسۋى قاراعاندى، شىعىس قازاقستان جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا تىركەلىپ وتىر. سەرىك ماقاش ۇلى، (پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - رەد) اتالعان ماسەلەنىڭ الەۋمەتتىك ماڭىزى زور، سوندىقتان ونى قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستاڭىز»، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.

اۆتور

ەسىمجان ناقتىباي

سوڭعى جاڭالىقتار