يلحام اليەۆ تاۋلى قاراباقتا ازەربايجان تۋىن كوتەردى

Әзербайжан
Фото: Фото: azertag.az

ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ تاۋلى قاراباقتا مەملەكەتتىك تۋدى كوتەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

Azertag اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، پرەزيدەنت يلحام اليەۆ ازەربايجاننىڭ مەملەكەتتىك تۋىن ەكى بىردەي قالادا كوتەرگەن.

ازەربايجان باسشىسى تۋ كوتەتەرۋ راسىمىنە قاتىسقان قالا قازىر اگدەرە دەپ اتالادى. ول بۇرىنعى تاۋلى قاراباقتىڭ ورتالىعى سانالاتىن. ەل اراسىندا حانكەنديى جانە ستەپانوكەرت اتىمەن دە تانىمال. سونداي- اق، مەملەكەتتىك تۋ سارسان سۋ قويماسىنىڭ اۋماعىندا دا كوتەرىلدى.

Azertag مالىمەتى بويىنشا يلحام اليەۆ شۋشا اۋدانىنداعى اسكەران بەكىنىسى مەن مالىبەيلي اۋىلىنا دا بارعان.

اۆتور

ەسىمجان ناقتىباي

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram