وزبەكستاندا جانتۇرشىگەرلىك ترەند پايدا بولعان

Фото: pixabay.com
Фото: из открытых источников

وزبەكستاندا حەللوۋين مەرەكەسىنىڭ قارساڭىندا قارا مىسىقتارعا سۇرانىس ارتقان، - دەپ حابارلايدى Podrobno.uz.

بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى Telegram-ارنالاردا حابار تاراعان. ەلدە 31- قازانعا دەيىن قارا ءتۇستى مىسىقتارعا سۇرانىس ارتاتىن كورىنەدى.

1- قاراشاعا قاراعان ءتۇنى جانتۇرشىگەرلىك ءارتۇرلى جورالعى جاساۋ كەرەك دەپ سەنەتىندەر دە بار. سونىڭ ءبىرى - قارا ءتۇستى جانۋاردى قۇرباندىققا شالۋ.

جەرگىلىكتى Telegram-ارنالاردا قارا ءتۇستى جانۋارلاردى سىرتقا شىعارماۋ، ولاردى ساتپاۋ تۋرالى ۇندەۋلەر جاريالانعان.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram