وليمپيادادا توپ جارعان قازاق بالۋانى ا ق ش-تا بەلگىسىز جاعدايدا كوز جۇمدى

қазақстандық балуан
Фото: Спорт комитеті

استانا. قازاقپارات - 2014 -جىلى جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى ەكىنشى جازعى وليمپيادا ويىندارىندا چەمپيون اتانعان قازاقستاندىق ەركىن كۇرەس بالۋانى مۇحامبەت قۋاتبەك 27 جاسىندا ا ق ش-تا بەلگىسىز جاعدايدا دۇنيەدەن ءوتتى.

27 جاستاعى سپورتشى جاسوسپىرىمدەر اراسىندا بيىك بەلەستەردى باعىندىرىپ ۇلگەرگەن بولاتىن. ول 2014-جىلى نانكيندە وتكەن جاسوسپىرىمدەر وليمپياداسىندا توپ جارىپ، كەيىن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا ازيا چەمپيونى، الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى اتانعان.

ال سوڭعى جىلدارى مۇحامبەت امەريكادا تۇرعان.

تانىمال سپورتشىنىڭ قازاسى تۋرالى بەلگىلى سپورت جۋرناليسى دانيار كارىمجان مالىمدەدى.

«مۇحامبەت بالۋان 16-ناۋرىز كۇنى ا ق ش- تا كوز جۇمدى. ول سوڭعى ەكى جىلدا فيلادەلفيادا تۇرعان. ونىڭ نەدەن قايتىس بولعانى بەلگىسىز. قازىرگى تاڭدا بالۋاننىڭ دەنەسىن ەلگە اكەلۋ ماسەلەسىمەن ەلشىلىك اينالىسىپ جاتىر»، - دەدى جۋرناليست دانيار كارىمجان.

ارتىنشا بۇل قارالى حاباردى قازاقستان كۇرەس فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى اسپانديار ەسەنجولوۆ تا رەسمي تۇردە راستادى.

«وكىنىشكە قاراي، وسىنداي حابار الىپ وتىرمىز. تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىندا ەركىن كۇرەستەن جاسوسپىرىمدەر وليمپياداسىندا توپ جارعان بالۋانىمىز مۇحامبەت قۋاتبەك ومىردەن ءوتتى. تۋىستارى مەن اتا-اناسىنا قايعىرا كوڭىل ايتامىز. 27 جاستاعى بالۋان سوڭعى جىلدارى ا ق ش- تا ءومىر ءسۇردى»، - دەدى ەسەنجولوۆ.

اۆتور

كۇنسۇلتان وتارباي

سوڭعى جاڭالىقتار