تۇركىستان وبلىسىندا مال جايۋعا شىعىپ، جوعالىپ كەتكەن بالالار تابىلدى

Фото: Видеодан алынған кадр
Фото: Видеодан алынған кадр

تۇركىستان. KAZINFORM – ت ج م قۇتقارۋشىلارى تۇركىستان وبلىسىندا جوعالعان ەكى بالانى تىكۇشاقپەن ىزدەپ تاپتى.

«بۇگىن تۇركىستان وبلىسى تاۋكەنت اۋىلىنان 6 ك م تاۋلى جەردە قۇتقارۋشىلار ىزدەستىرۋ جۇمىستارى بارىسىندا تاۋدا اداسقان 2 جاس ءوسپىرىمدى تاپتى.

جوعالعان ادامدارعا مەديتسينالىق كومەك قاجەت بولعان جوق»، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 16 جاستاعى ەكى جاس ءوسپىرىم ءبىر كۇن بۇرىن تاڭەرتەڭ مال جايۋعا شىعىپ، باعدارىنان اداسىپ، ۇيلەرىنە ءوز بەتىنشە ورالا المادى.

ىزدەۋگە قۇتقارۋشىلاردىڭ كينولوگيالىق ەسەپتوبى، ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى مەن ق ر ت ج م قازاۆياقۇتقارۋ تىكۇشاعى جۇمىلدىرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram