تۇرعىن ۇيگە قاراقشىلىق شابۋىل جاساعان قىلمىستىق توپ ۇستالدى

қылмыстық топ
فوتو: Polisia.kz

استانا. KAZINFORM - تۇرعىن ۇيگە قاراقشىلىق شابۋىل جاساعان قىلمىستىق توپ ۇستالدى، - دەپ حابارلايدى Polisia.kz.

بەس كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىندا قاماۋدا. اۋىر قىلمىس جاساعانى ءۇشىن مۇلكى تاركىلەنىپ، جەتى جىلدان ون ەكى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ قاۋپى ءتونىپ تۇر. ولار قىلمىستىق-ءدىني تۇلعالار جانە باسقا ايماقتاردىڭ تۇرعىندارى.

- ءبىر مەزگىلدە ەكىباستۇز قالاسىندا جانە پاۆلوداردىڭ وزىندە پاۆلودارلىق ارىپتەستەرمەن بىرگە ءتورت ادامدى ۇستادىق. بەسىنشى سىبايلاسى ەلوردادا ۇستالدى. تۇرعىن ۇيگە زاڭسىز كىرۋ ارقىلى جاسالعان قاراقشىلىق شابۋىل فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. قازىرگى تاڭدا بارلىق قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى قوستاناي وبلىسى پ د باستىعىنىڭ ورىنباسارى نەگمەت يسماعۇلوۆ.

قاڭتار ايىنىڭ باسىندا قاراسۋ اۋىلىندا مەديتسينالىق بەتپەردە كيگەن بەلگىسىز تۇلعالار جەرگىلىكتى تۇرعىننىڭ ۇيىنە كىرىپ، زورلىق-زومبىلىق كورسەتىپ، وعان دەنە جاراقاتتارىن سالدى. ودان جالپى سوماسى 650 مىڭ تەڭگە تۇراتىن التىن بۇيىمدارىن تارتىپ العان. ۇستالعانداردىڭ باسقا دا وسىعان ۇقساس قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار