تاتارستان قالاسىنا جاسالعان درون شابۋىلىنا قازاقستاننىڭ قاتىسى جوق - قورعانىس مينيسترلىگى

ҚР Қорғаныс министрлігі
Фото: ҚР Қорғаныс министрлігі

استانا. KAZINFORM - قورعانىس مينيسترلىگى تاتارستاننىڭ ەلابۋگا جانە نيجنەكامسك قالالارىنداعى كاسىپورىندارعا جاسالعان درون شابۋىلىنا قازاقستاننىڭ قاتىسى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.

«كەيبىر Telegram-كانالداردا تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وبەكتىلەرىنە شابۋىل جاساعان ۇشقىشسىز باسقارىلاتىن قۇرىلعىلاردىڭ قازاقستان اۋماعىنان ۇشىرىلعانى تۋرالى تارالعان اقپارات شىندىققا جاناسپايدى»، - دەپ جازىلعان مينيسترلىك تاراتقان رەسمي مالىمەتتە.

ۆەدومستۆو ماماندارىنىڭ پايىمداۋىنشا، مۇنداي جالعان مالىمەت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بەدەلىن تۇسىرۋگە باعىتتالعان.

«وسىعان بايلانىستى ازاماتتار مەن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا تارالعان قاۋەسەتتەرگە ءمان بەرمەۋىن جانە تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىنە سەنۋىن سۇرايمىز»، - دەپ جازىلعان مينيسترلىك مالىمەتىندە.

سوڭعى جاڭالىقتار