ۇسىك، قار: 3 وڭىردە اۆتوتراسسالار جابىق تۇر

қар
Фото: Фото: pexels.com

 اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ -4 گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋى جانە قاردىڭ جوعارىدان ۇيىتقۋىنا بايلانىستى استانادان شىعاتىن اۆتوجول جابىلدى. Kazinform بۇل تۋرالى «109» قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلايدى. 

مالىمەتكە سايكەس، «استانا - پەتروپاۆل» رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدىڭ 18-234-شاقىرىم ارالىعى، ياعني «استانا - شۋچينسك» ۋچاسكەسى كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جابىلدى.

ەسكە سالايىق، 22-قازان كۇنى ساعات 20.00-دەن باستاپ اقمولا وبلىسىنداعى «كوكشەتاۋ - اتباسار» تراسساسىندا كولىكتىڭ بارلىق تۇرىنە قوزعالىسقا تىيىم سالىندى.

سونداي-اق ساعات 22.00-دەن «استانا - كوكشەتاۋ» اۆتوجولىندا («استانا - شۋچينسك - كوكشەتاۋ») شەكتەۋ ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىرعانى ايتىلعان بولاتىن.

كەيىن قار مەن جول بويىنىڭ كورىنۋ ناشارلىعىنا بايلانىستى «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» كۇرە جولىنىڭ ەكى ۋچاسكەسى جابىلدى: ءبىرىنشىسى - اقمولا ءوڭىرىنىڭ شەكاراسىنان رۋزايەۆكا اۋىلىنا دەيىن (س ق و تەرريتورياسى)، ەكىنشىسى - كوكشەتاۋ قالاسىنان س ق و شەكاراسىنا دەيىن (اقمولا وبلىسىنىڭ تەرريتورياسى).

جەكسەنبى كۇنى س ق و-دا العاشقى قار جاۋعانىن جازعان ەدىك.

سينوپتيكتەر، 23-قازاندا كۇن رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى 17 وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى.

سوڭعى جاڭالىقتار