سولتۇستىك كورەيا وڭتۇستىك كورەيامەن شەكارادا قابىرعا تۇرعىزىپ جاتىر

стена на границе
Иллюстративное фото: Freepik

استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك كورەيا وڭتۇستىك كورەيا ەلىمەن شەكارا بويىندا قابىرعا تۇرعىزباق، وعان سپۋتنيكتىك سۋرەتتەر دالەل. بۇل تۋرالى BBC News حابارلادى.

BBC Verify ەكى ەل اراسىنداعى شەكارانىڭ جەتى شاقىرىم بولىگىندە تۇسىرىلگەن اجىراتىمدىلىعى جوعارى سپۋتنيكتىك سۋرەتتەرگە تالداۋ جاسادى.

سۋرەتتەردەن جالپى ۇزىندىعى شامامەن 1 شاقىرىم بولاتىن دەميليتاريزاتسيالانعان ايماقتىڭ جانىندا قورشاۋ سالىنعان كەم دەگەندە ءۇش ۋچاسكەنى كورۋگە بولادى.

спутниковые снимки
Фото: BBC News

 

ولار شەكارانىڭ شىعىس شەتىنە جاقىن ورنالاسقان. شەكارانىڭ باسقا بولىكتەرىندە دە كەدەرگىلەر سالىنۋى مۇمكىن.

الىنعان سۋرەتتەر دەميليتاريزاتسيالانعان ايماقتىڭ (DMZ) ىشىندەگى جەر ۋچاسكەلەرىنىڭ تازارتىلعانىن كورسەتەدى.

ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل وڭتۇستىك كورەيامەن بۇرىننان كەلە جاتقان ءبىتىمدى بۇزۋى مۇمكىن.

DMZ — كورەيانىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىن بولەتىن ۇزىندىعى 240 شاقىرىم جانە ەنى 4 شاقىرىم بۋفەرلىك ايماق.

ول 1953-جىلى ەكى ەل اراسىنداعى جاۋىنگەرلىك ءىس-قيمىل اياقتالىپ، بىتىمگەرشىلىك كەلىسىمىنە قول قويىلعاننان كەيىن قۇرىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram