سەنات «ايبىن» وردەنىن داڭقتى باتىرلاردىڭ ەسىمىمەن اتاۋعا قاتىستى زاڭدى ماقۇلدادى

 орден «Айбын»
Фото: Kazinform

استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارى تۋرالى» زاڭىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋ ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى ماقۇلداندى.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتتارى باستاماشىلىق جاساعان زاڭنىڭ ماقسات - مەملەكەتتىك ناگرادا جۇيەسىن جەتىلدىرۋ، ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2024-جىلعى 15-ناۋرىزداعى «ادال ادام - ادال ەڭبەك - ادال تابىس» ۇلتتىق قۇرىلتايىنىڭ ءۇشىنشى وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرماسىن ورىنداۋ.

زاڭدا «ايبىن» وردەنىنىڭ ءارتۇرلى دارەجەلەرىنە ساعادات نۇرماعامبەتوۆتىڭ، باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ جانە راحىمجان قوشقاربايەۆتىڭ ەسىمدەرىن بەرۋ ەسكەرىلگەن.

«اتاپ ايتقاندا، I دارەجەلى «ايبىن» وردەنىن ساعادات نۇرماعامبەتوۆتىڭ ەسىمىمەن، II دارەجەلى «ايبىن» وردەنىن باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ ەسىمىمەن، III دارەجەلى «ايبىن» وردەنىن راحىمجان ەسىمىمەن اتاۋ ۇسىنىلدى»، - دەدى سەنات دەپۋتاتى اندرەي لۋكين.

زاڭ ماقۇلدانعان كەزدە كۇتىلەتىن ناتيجە - داڭقتى باتىرلاردىڭ جاۋىنگەرلىك ەرلىكتەرىن ماڭگىلىك ەستە قالدىرۋ، سونداي- اق جالپىۇلتتىق سانانى، قازاقستاندىق ازاماتتىق بىرەگەيلىكتى نىعايتۋعا، اسكەري-پاتريوتتىق تاربيەنى دامىتۋعا ىقپال ەتۋ.

سوڭعى جاڭالىقتار