سۋ تاسقىنى: جاڭا ۇيلەر قاي جەرگە سالىنادى - ۆيتسە- مينيستر جاۋابى

су
Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار ۆيتسە- ءمينيسترى باۋىرجان سىزدىقوۆ تاسقىن سالدارىنان بۇلىنگەن ۇيلەردىڭ جاڭا ورنىن ارنايى كوميسسيالار انىقتايتىنىن ايتتى.

«بۇعان دەيىن تاسقىننان زارداپ شەككەندەردىڭ ۇيلەرى جاڭادان سالىناتىنى ايتىلدى. جاڭا ۇيلەر قايدا سالىنادى؟ بۇرىنعى ورنىندا بوي كوتەرسە، ءبىر جىلدان كەيىن قايتادان سۋ المايتىنىنا كىم كەپىلدىك بەرەدى؟» - دەپ سۇرادى ب ا ق وكىلى.

ۆيتسە- مينيستر بۇل ماسەلە ءالى پىسىقتالىپ جاتقانىن ءمالىم ەتتى.

«ءسىز دۇرىس ايتىپ تۇرسىز. ءبىز ءار جاعدايدان ساباق الۋىمىز كەرەك. بۇگىنگى تاڭدا ۇكىمەت دەڭگەيىندە جۇمىس توبى قۇرىلعانىن بىلەسىز. قازىر اكىمدىكتەر ءوز دەڭگەيىندە دە وسىنداي كوميسسيالار قۇردى. ولار وقيعا ورىندارىن زەرتتەپ، تەكسەرەدى. ءبىر دە ءبىر ادام نازاردان تىس قالمايدى. وسى كوميسسيالار مەن جۇمىس توپتارى اقىلداسا وتىرىپ، ساراپتاي وتىرىپ جاڭا ۇيلەر قاي جەرگە سالىناتىنىن شەشەدى. ءبىزدىڭ پايىمداۋىمىز بويىنشا، ول ۇيلەر، ارينە، قاۋىپسىز تۇستاردا سالىنۋ كەرەك»، - دەدى باۋىرجان سىزدىقوۆ.

اۆتور

ەسىمجان ناقتىباي

سوڭعى جاڭالىقتار