سۋ تاسقىنى: اتىراۋ وبلىسىنىڭ تاعى ءبىر اۋدانىندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى

Атырау
فوتو: اتىراۋ وبلىستىق پ د

اتىراۋ. KAZINFORM - سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى اتىراۋ وبلىسىنىڭ جىلىوي اۋدانىندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى. جىلىوي اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى گۇلنافيس ايشۋاقوۆانىڭ ءمالىم ەتۋىنشە، قازىر سۋ تاسقىنى قيىندىق تۋعىزىپ وتىر.

«جىلىوي اۋدانىندا بۇگىن، 4-ساۋىردەن جەرگىلىكتى اۋقىمداعى توتەنشە جاعداي جاريالاندى. قازىر قوسشاعىل اۋىلدىق وكرۋگىنە قاراستى قاراعاي ەلدى مەكەنىنە سۋ كىردى. سول سەبەپتەن، جەدەل شتاب قاراعاي ەلدىمەكەنىنىڭ تۇرعىندارىن قاۋىپسىز ايماققا كوشىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. ءبىرىنشى كەزەكتە ايەلدەر، بالالار، ناۋقاس جاندار جانە I ،II ،III- توپتاعى مۇگەدەكتەر كوشىرىلەدى»، - دەپ حابارلادى گۇلنافيس ايشۋاقوۆا.

وسىعان بايلانىستى اۋدان ورتالىعى - قۇلسارى قالاسىندا ءۇش قابىلداۋ پۋنكتى اشىلدى. بۇل - №1، 8 جانە 18-ورتا مەكتەپ عيماراتتارى.

«قاراعاي ەلدى مەكەنىنەن قابىلداۋ پۋنكتتەرىنە جەتكىزەتىن اۆتوبۋستار جۇرەدى. تۇرعىنداردان وزدەرىمەن بىرگە جەكە باس قۇجاتىن، قاجەتتى زاتتارىڭىزدى (شاعىن توسەك ورىن ت. ب. ) الۋ سۇرالادى»، - دەپ ءمالىم ەتتى گۇلنافيس ايشۋاقوۆا.

ەسكە سالا كەتەلىك، بۇدان بۇرىن اتىراۋ وبلىسىنداعى ءبىر اۋداندا توتەنشە جاعداي جاريالانعانىن حابارلاعان ەدىك.

كەيىن ويىل وزەنىندەگى سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى ميالى اۋىلىنان 559 تۇرعىن ەۆاكۋاتسيالاندى.

سونداي- اق، ميالى اۋىلىنا تىرەلگەن سۋدىڭ دەڭگەيى 1 مەتر 20 س م بولدى.

ويىل وزەنىنىڭ ماڭىنان 7 شارۋا قوجالىعى قاۋىپسىز اۋماققا كوشىرىلدى.

ميالى اۋىلىن تاسقىن سۋدان قورعاۋ جالعاسىپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.

ويىلدىڭ ارناسىنان اسقان سۋ ميالى اۋىلى ماڭىنداعى كوپىردى بۇزىپ كەتتى.

كەشە اتىراۋ وبلىسىنداعى كوزدىقارا اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىن ەۆاكۋاتسيالاۋ باستالدى.

سونداي- اق، كەشە سۋ تاسقىنىنان قىزىلقوعا اۋدانىنداعى 8 وكرۋگكە ءالى دە قاۋىپ بار ەكەنىن حابارلاعانبىز.

بۇگىن اتىراۋ وبلىسىندا سۋ تاسقىنىنىڭ قاۋپى ءالى تولىق سەيىلمەگەنىن جازعانبىز.

ال جىلىوي اۋدانىندا جەم وزەنىنىڭ سۋى 2 مەتر 53 س م-گە كوتەرىلدى.

اتىراۋدا جايىق وزەنىنىڭ جاعالاۋى نىعايتىلىپ جاتىر.

اتىراۋ ارداگەرلەرى اتىراۋ ارداگەرلەرى سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ تاسىلدەرىن ۇسىنعان ەدى.

اۆتور

جولداسبەك شوپەعۇل

سوڭعى جاڭالىقتار