رەسەيدىڭ استراحان وبلىسىندا بەس ادام بەلگىسىز زاتتان ۋلانىپ ءولدى

Астрахань
فوتو: ت ا س س

استانا. KAZINFORM - تەرگەۋ ورگاندارى بەس ادامنىڭ بەلگىسىز زاتتان ۋلانىپ ولۋىنە قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. بۇل تۋرالى استراحان وبلىسىنىڭ تەرگەۋ كوميتەتى تەرگەۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم بولدى، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.

«بەس ادامنىڭ ولىمىنە بايلانىستى ر ف قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 109-بابى، 3-بولىگى بويىنشا (ابايسىزدا ەكى جانە ودان دا كوپ ادامدى ءولتىرىپ الۋ) قىلمىستىق ءىس قوزعالدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

استراحان تۇرعىندارى ءولىمىنىڭ الدىن الا سەبەبى - بەلگىسىز زاتتان ۋلانۋ.

«ر ف ت ك تەرگەۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى سونىمەن قاتار استراحان وبلىسىنا جاقىن ورنالاسقان قالا مەن اۋدانداردىڭ 14 تۇرعىنىنىڭ اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىن حابارلادى. ولاردىڭ 11 ىنىڭ جاعدايى اۋىر جانە قازىرگى ۋاقىتتا اۋرۋحانادا جاتىر»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

تەرگەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، 2024 -جىلدىڭ 9-مامىرىنا قاراعان ءتۇنى استراحاننىڭ سوۆەتسكي جانە ترۋسوۆسكي اۋداندارىندا ءارتۇرلى جەرلەردەن، سونىڭ ىشىندە كولىكتە 18 بەن 40 جاس ارالىعىنداعى ايەلدەر مەن ەر ادامداردىڭ مايىتتەرى تابىلعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ولاردىڭ بارلىعى ەسىرتكى پايدالانعان.

اۆتور
ايدار وسپاناليەۆ

سوڭعى جاڭالىقتار