ەرلان قوشانوۆ بيشىمبايەۆ ءىسى تۋرالى: ءادىل ۇكىم شىعاتىنىنا سەنەمىز

Ерлан Қошанов Бишімбаев ісі туралы: Әділ үкім шығатынына сенеміз
Фото: Kazinform

استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ اتىشۋلى ق. بيشىمبايەۆتىڭ سوت پروتسەسى تۋرالى تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.

«قازىر سوت پروتسەسى ءجۇرىپ جاتىر. ءوزىڭىز بىلەسىز، سوت پروتسەسىنە ەشبىر ازاماتتىڭ ارالاسۋ قۇقىعى جوق. وعان ارالاسۋعا بولمايدى. ەكىنشىدەن، بۇل ءىس ۇلكەن رەزونانس تۋعىزدى. شىنىندا دا، جانتۇرشىگەرلىك وقيعا ءارى قوعامنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا. پرەزيدەنت وسى وقيعا بويىنشا تەرگەۋ جۇمىستارىن دۇرىس جۇرگىزۋ بويىنشا تاپسىرما بەردى، ءوز باقىلاۋىندا ۇستاپ وتىر. سوندىقتان وسىنداي قوعامدىق باقىلاۋ بار كەزدە ارينە، ەشقانداي بۇرمالاۋشىلىق بولادى دەپ ويلامايمىن. سوت شەشىمىن شىعارۋ دا دەربەس جۇرگىزىلەدى. ءادىل ۇكىم شىعاراتىنىنا سەنەمىز»، - دەدى ەرلان قوشانوۆ.

سونىمەن بىرگە جۋرناليستەر ءماجىلىس ءتوراعاسىنان وزدەرىنىڭ سوت زالىنا كىرە الماۋى تۋرالى پىكىرىن سۇرادى.

«سوت مەيلىنشە اشىق ءجۇرىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. مەن دە سىزدەر سياقتى ءبارىن اقپارات قۇرالدارىنان ءبىلىپ وتىرمىن. تاعى دا قايتالاپ ايتارىم، سوت ۇكىم شىعارۋدا دا، قانداي فورماتتا سوت پروتسەسىن جۇرگىزۋدە دە دەربەس شەشىم قابىلدايدى. دەمەك، سونداي شەشىمدى سوت قابىلدادى. ونلاين رەجيمدە سىزدەرگە اشىق اقپارات بەرىلىپ جاتىر. بۇل اۋداندىق سوت، زالدىڭ ءىشى تار، سوندىقتان بۇل جەردە زالدىڭ دا، اۋداندىق سوتتىڭ دا مۇمكىندىگى شەكتەۋلى. ماسەلە وسىدان تۋىندادى دەپ ويلايمىن»، - دەدى ە. قوشانوۆ.

بۇعان دەيىن ق ر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى اسەت شىنداليەۆ ءماجىلىس كۋلۋارىندا بيشىمبايەۆ ءىسى تۋرالى پىكىر بەرگەن بولاتىن.

سوڭعى جاڭالىقتار