ەرۇلان جاماۋبايەۆتىڭ ورنىنا ءمادي تاكيەۆ كەلدى

Мади Такиев назначен министром финансов РК
Фото: akorda.kz

قارجى ءمينيسترى لاۋازىمىنا ءمادي تاكيەۆ تاعايىندالدى.

«مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ءمادي توكەش ۇلى تاكيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى»، - دەپ جازدى اقوردانىڭ رەسمي سايتى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram