قورىتىندى جاساۋعا ءالى ەرتە: مينيستر قىزۋ پىكىر تۋدىرعان قۇجات تۋرالى ايتتى

Аида Балаева
فوتو:

استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ماجىلىستە اقپاراتقا قول جەتكىزۋ جانە قوعامدىق قاتىسۋى تۋرالى زاڭ جوباسى تانىستىرىلعانىن مالىمدەدى.

ونىڭ جازباسىنا قاراعاندا، زاڭ جوباسىنىڭ نەگىزگى ماقساتى - «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىن ودان ءارى ىسكە اسىرۋ جانە بارلىق بيلىك تارماقتارىنىڭ اشىقتىعى دەڭگەيىن ارتتىرۋ.

«اشىق ن ق ا» پورتالىندا قوعامدىق تالقىلاۋلار وتكىزۋ جانە دەپۋتاتتىق زاڭ جوبالارى بويىنشا رەتتەۋشىلىك اسەردى تالداۋ ماسەلەسى توڭىرەگىندە قىزۋ پىكىرتالاس بولدى.

قازىرگى كەزدە قورىتىندى جاساۋعا ءالى ەرتە ەكەنىن ايتا كەتكىم كەلەدى. زاڭ جوباسى بويىنشا جۇمىس توبى ەندى عانا ءوز جۇمىسىن باستاماق.

ۇكىمەت دەپۋتاتتىق كورپۋسپەن بىرلەسىپ، تالقىلاۋلاردان كەيىن ەكى جاققا دا قولايلى شەشىم شىعارادى دەپ پايىمدايمىن»، - دەگەن مينيستر جەلىدەگى اقپاراتىندا.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىن، «اقپاراتقا قول جەتكىزۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭى 2015 -جىلدان بەرى قولدانىستا جانە ازاماتتاردىڭ اقپاراتقا قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق اقپارات يەلەنۋشىلەر قىزمەتىنىڭ اشىقتىعى مەن قوعام الدىنداعى ەسەپتىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.

ايتا كەتەيىك، بۇگىن دەپۋتاتتار اقپاراتقا قول جەتكىزۋگە قاتىستى زاڭ جوباسىنداعى تۇزەتۋگە قارسى شىققانىن جازعان بولاتىنبىز.

سوڭعى جاڭالىقتار