قور نارىعىندا دوللار بىردەن 5,80 تەڭگەگە ارزاندادى

депозит
Фото: Фото: из открытых источников

  قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە قاتىستى باعامى ارزاندادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق مالىمەتىنە قاراعاندا، دوللار باعامى 5,80 تەڭگەگە تومەندەپ، 1 دوللار 470,30 تەڭگە بولدى.

ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانكتىڭ 27-قازانداعى رەسمي باعامى - 1 دوللار ءۇشىن 476,28 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، الماتىداعى اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللاردىڭ ساتۋ باعامى - 471,5 تەڭگە، ساتىپ الۋ - 475,5 تەڭگە.

ال، استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 469 تەڭگەدەن بولسا، ساتىپ الۋ - 474

الماتىدا رەسەي رۋبلى 4,85-5,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

استانادا كورشى ەل ۆاليۋتاسى 4,90-5,05 تەڭگەدەن ساتىلۋدا.

سوڭعى جاڭالىقتار