قور نارىعىندا دوللار باعاسى قۇبىلىپ تۇر

Kazinform
Фото: из открытых источников

قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى قايتا ءوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

KASE قور نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا، دوللار باعامى 0,41 تەڭگەگە قىمباتتادى.

ءبىر ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 476,28 تەڭگە.

ۇلتتىق بانكتىڭ 26- قازانداعى رەسمي باعامى - 1 دوللارعا 475,86 تەڭگە.

رەسەي رۋبلىنىڭ ورتاشا سارالانعان قۇنى - 5,08 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار 475,7 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر، ساتىپ الۋ باعامى - 478,3 تەڭگە.

ال استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 474 تەڭگە، ساتىپ الۋ قۇنى - 479 تەڭگە.

رەسەي رۋبلى 4,97-5,1 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram