قور نارىعىندا دوللار 1,37 تەڭگەگە قىمباتتادى

Казахстанским фермерам сложно получить субсидии из-за проблем с программой ЕГИСС
Фото: Фото: Рустем Айтхожин / агентство Kazinform.

قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا، 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى ءوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

KASE قور نارىعىنداعى كۇندىزگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا، دوللار باعامى 1,37 تەڭگەگە قىمباتتادى.

ءبىر ا ق ش دوللارىنىڭ ورتاشا باعامى 479,40 تەڭگە.

ۇلتتىق بانكتىڭ 19-قازانداعى رەسمي باعامى - 1 دوللارعا 477,99 تەڭگە.

رەسەي ءرۋبلىنىڭ ورتاشا سارالانعان قۇنى - 4,90 تەڭگە.

Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە دوللار 477,9 تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر، ساتىپ الۋ باعامى - 480,3 تەڭگە.

ال استانا قالاسى بويىنشا ساتۋ باعامى - 477 تەڭگە، ساتىپ الۋ قۇنى- 482 تەڭگە.

رەسەي ءرۋبلى 4,85 - 4,95 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار