قۇلسارى قالاسىنان ءبىر كۇندە 975 توننا قوقىس قالدىعى شىعارىلدى

мусор
Фото: акимат Жылыойского района

اتىراۋ. KAZINFORM - جەم وزەنىنىڭ تاسقىن سۋى باسقان قۇلسارى قالاسىنان ءبىر كۇندە 975 توننا قوقىس قالدىعى شىعارىلدى.

قازىر جىلىوي اۋدانىنىڭ ورتالىعى - قۇلسارى قالاسىندا تاسقىن سۋدىڭ زاردابىن جويۋ، قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.

ال، «جىلىوي تازالىق» ج ش س- ءنىڭ ديرەكتورى باۋىرجان ابدراحمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، قالا كوشەلەرىنەن تۇرمىستىق جانە وزگە دە قالدىقتاردى جينالىپ، ارنايى ورىنعا تاسىمالداۋ قولعا الىنعان. بۇل ماقساتقا ارنايى تەحنيكالار بولىنگەن.

акимат Жылыойского района
Фото: акимат Жылыойского района

«قۇلسارى قالاسىندا تاسقىن سۋدان بۇلىنگەن ءۇي از ەمەس. وزگە نىساندار دا بار. سونىڭ بارىنەن كۇن سايىن شىعارىلىپ جاتقان قوقىس كوپ. تۇرعىندار تاسقىن سۋدىڭ سالدارىنان بۇلىنگەن تۇرمىستىق بۇيىمدارىن، جيھازدارىن قوقىسقا تاستاپ جاتىر. مۇنىڭ ءبارى ارنايى كولىكپەن قوقىس پوليگونىنا تاسىمالدانۋدا. ارنايى تەحنيكالار ءبىر كۇندە 48 رەيس جاساپ، 975 توننا قوقىستى پوليگونعا جەتكىزدى»، دەيدى باۋىرجان ابدراحمانوۆ.

ەسكە سالا كەتەلىك، بۇعان دەيىن قۇلسارىدا تاسقىن سۋ باسقان 867 ۇيگە تەحنيكالىق تەكسەرۋ جۇرگىزىلگەنىن جازعان ەدىك.

اۆتور

جولداسبەك شوپەعۇل

سوڭعى جاڭالىقتار