قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

погода
pixabay.com

 «قازگيدرومەت» ر م ك- سى ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform. 

30-قازاندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.

30-قازاندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س.

اقتوبەدە 30-قازاندا وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15 م/س.

30-قازاندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.

ورالدا 30-قازاندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. جەل باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 18 م/س.

30-قازاندا ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، كۇندىز وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.

جەزقازعاندا 30-قازاندا وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.

30-قازاندا قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، كۇندىز وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.

قاراعاندىدا 30-قازاندا تۇندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.

30-قازاندا اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا كۇشى 15-20 م/س.

30-قازاندا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە كۇشى 15-20، ەكپىنى 23 م/س.

پەتروپاۆلدا 30-قازاندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇشى 15-20 م/س، تۇندە ەكپىنى 23 م/س كۇتىلەدى.

30-قازاندا كۇندىز تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇشى 15-20 م/س

30-قازاندا پاۆلودار وبلىسىندا كوكتايعاق، تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، كۇندىز ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ونتۇستىك- شىعىستان جەل ونتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15-20 م/س.

پاۆلوداردا 30-قازاندا كوكتايعاق بولىپ، كۇندىز تۇمان تۇسەدى.

30-قازاندا كۇندىز شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قاتتى جاۋىن (جاڭبىر، قار) جاۋادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە كۇشى 15-20 م/س.

30-قازاندا قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15-20 م/س.

قوستانايدا 30-قازاندا جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، ەكپىنى 15-20 م/س.

30-قازاندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى، كۇشى كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س.

31-قازاندا تاڭەرتەن جانە كۇندىز جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە قاتتى جاڭبىر، تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. 30-31-قازان وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. 30-31-قازاندا وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىس جەلىنە اۋىسادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20 م/س، كۇندىز 30-قازاندا، تاۋلىك بويى 31-قازاندا ەكپىنى 23-28 م/س كۇتىلەدى.

تارازدا 31-قازاندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز قاتتى جاڭبىر جاۋادى. 31-قازاندا كەي ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىس جەلىنە اۋىسادى، كۇندىز 30-قازاندا، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز 31-قازاندا ەكپىنى 15-20 م/س، 31-قازاندا كەي ۋاقىتتا 25 م/س كۇتىلەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram