قازاقستاننىڭ بارلىق ايماعىندا ەلەكتر سيرەنالارى وينايدى

Фото: gov.kz.
Фото: gov.kz.

استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ بارلىق اۋماعىندا 8- اقپان كۇنى ساعات 12.55 تە «كوكتەم -2024» رەسپۋبليكالىق كوماندالىق-شتابتىق وقۋ-جاتتىعۋ اياسىندا ازاماتتىق قورعاۋدى قۇلاقتاندىرۋ جۇيەسى تەكسەرىلەدى. وسىعان بايلانىستى ت ج م ەسكەرتۋ جاسادى.

«حالىقتى توتەنشە جاعدايدان قورعاۋ جونىندەگى باستى ءىس-شارالاردىڭ ءبىرى رەتىندە حالىقتى ۋاقتىلى حاباردار ەتۋمەن قاتار، تابيعي، تەحنوگەندىك سيپاتتاعى قاۋىپتى فاكتورلاردىڭ تۋىنداۋى نەمەسە ونىڭ قاۋپى تۋرالى حاباردار ەتۋ بولىپ تابىلادى. تەكسەرىس بارىسىندا ەلەكتر سيرەنالارى مەن سيرەنا-سويلەۋ قوندىرعىلارى قوسىلادى. وسىعان بايلانىستى حالىقتى ۇرەيگە بوي بەرمەۋگە جانە وعان تۇسىنىستىكپەن قاراۋعا شاقىرامىز»، - دەپ حابارلادى ت ج م- دا.

سونداي-اق قۇتقارۋشىلار ەلەكتر سيرەنالارى قوسىلعان كەزدە نە ىستەۋ قاجەت ەكەنىن ەسكە سالدى.

«ەگەر سيگنالدى ۇيدە ەستىسەڭىز:

- راديو جانە تەلەديدار قابىلداعىشتارىن قوسىڭىز؛

- شۇعىل حابارلامانى تىڭداڭىز؛

- بەرىلگەن حابارلاماعا سايكەس ارەكەت ەتىڭىز.

ەگەر سيگنالدى كوشەدە ەستىسەڭىز:

- كوشەدەگى داۋىس زورايتقىشتار مەن جىلجىمالى حابارلاۋ قۇرالدارى ارقىلى تارايتىن شۇعىل حابارلامانى تىڭداڭىز؛

- بەرىلگەن حابارلاماعا سايكەس ارەكەت ەتىڭىز.

ءسىزدىڭ ايماقتاعى شۇعىل اقپاراتتى تەز الۋ ءۇشىن «دارمەن» موبيلدى قوسىمشاسىن جۇكتەي الاسىز»، - دەپ ەسكەرتتى ۆەدومستۆودا.

سوڭعى جاڭالىقتار