ەلىمىزدە قانشا ادام 1,5 ميلليون تەڭگەدەن استام جالاقى الادى

Тенге
Фото: Фото: Рустем Айтхожин

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ساۋىردە تولىق جۇمىس ىستەگەن قىزمەتكەرلەردى قامتىپ، زەرتتەۋ جۇرگىزگەن. زەرتتەۋدە بارلىق قوسىمشا اقى، ۇستەمەاقى، سىياقى، سالىق پەن زەينەتاقى اۋدارىمى ەسكەرىلگەن.

زەرتتەۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، كاسىپورىندار مەن ۇيىمدار بويىنشا ساۋىردە تولىق جۇمىس ىستەگەن قىزمەتكەرلەر سانى 3437,3 مىڭ ادام بولعان. ونىڭ ىشىندە ەرلەر (1683,8 مىڭ ادامدى) 49 پايىز، ايەلدەر (1753,5 مىڭ ادامدى) 51 پايىزدى كورسەتكەن.

ورتاشا ايلىق جالاقى، ياعني 70000 تەڭگەنى قىزمەتكەرلەردىڭ جالپى سانىنان 1,5 پايىزى، 70000 نان 150000 تەڭگەگە دەيىن 22,8 پايىزى، 150000 نان 300000 تەڭگەگە دەيىن 36,2 پايىزى، 300000 نان 600000 تەڭگەگە دەيىن 30,8 پايىزى، 600000 نان 900000 تەڭگەگە دەيىن 5,5 پايىزى، 900000 نان 1200000 تەڭگەگە دەيىن 1,7 پايىزى، 1200000 تەڭگەدەن 1500000 تەڭگەگە دەيىن 0,6 پايىزى، 1500000 تەڭگەدەن جوعارى جالاقىنى 0,9 پايىزى العان.

سونداي-اق، بيۋرو قىزمەتكەرلەرى جالاقىنىڭ مەديانالىق ءمانىن ەسەپتەپتى. 2023-جىلى ونىڭ مولشەرى 251356 تەڭگە بولعان (2022-جىلى 204149 تەڭگە بولعان ەدى).

ايتا كەتەيىك، مەديانا - بارلىق جالاقى مولشەرىن ءوسۋ رەتىمەن ورنالاستىرعانداعى ءتىزىمنىڭ ورتالىق ءمانى، ناتيجەسىندە بارلىق جۇمىسشىنىڭ جارتىسى ودان كوپ، ال ەكىنشى جارتىسى ودان از الادى دەگەن ءسوز.

بۇدان بولەك، قىزمەتكەرلەر جالاقىسىنىڭ مودالدى ءمانى 81377 تەڭگە بولادى. بۇل - جۇمىسشىلار اراسىندا نەعۇرلىم ءجيى كەزدەسەتىن جالاقى مولشەرى.

سونىمەن قاتار، ورتا ءبىلىمى بار قىزمەتكەرلەردىڭ ورتاشا ايلىق جالاقىسى 230841 تەڭگە، جوعارى ءبىلىمى بارلاردا 398214 تەڭگە جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىمى بارلاردا 505170 تەڭگە بولعان.

قىزمەتكەرلەردىڭ جاس ەرەكشەلىگىنە قاراي 16 جاستان 24 جاسقا دەيىنگىلەردىڭ ورتاشا ايلىق جالاقىسى 223165 تەڭگە، 25 تەن 28 جاسقا دەيىنگىلەردە 284278 تەڭگە، 29 دان 34 جاسقا دەيىنگىلەردە 324276 تەڭگە، 35 تەن 44 جاسقا دەيىنگىلەردە 356082 تەڭگە، 45 تەن 54 جاسقا دەيىنگىلەردە 330626 تەڭگە، 55 تەن 64 جاسقا دەيىنگىلەردە 305319 تەڭگە، 65 تەن جوعارىلاردىكى 284378 تەڭگە بولعان.

سوڭعى جاڭالىقتار