قازاقستاندىق جانە قىتايلىق جۋرناليستەردىڭ بىرلەسكەن باسپا ءسوز تۋرى ءوتتى

Жэньмин
Фото: Жэньмин жибао

استانا. KAZINFORM - اتاپ ايتقاندا، «ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» تاقىرىبىمەن وتكەن باسپا ءسوز تۋرىنا قازاقستاندىق بىرنەشە ب ا ق جانە «حالىق» گازەتىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

ءبىر اپتاعا سوزىلعان تۋر بارىسىندا جۋرناليستەر ەل وڭىرلەرىن ارالاپ، قازاق- قىتاي جوبالارىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىمەن تانىستى.

ەڭ اۋەلى، توپ ساپارى استاناداعى جەڭىل رەلستى كولىك جۇيەسىنىڭ (LRT) قۇرىلىس نىساندارىنان باستالدى. China construction كومپانياسى شەتەلدىك بيزنەس دەپارتامەنتىنىڭ باس مەنەدجەرى حان يۋلوننىڭ ايتۋىنشا، LRT «ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» باستاماسى اياسىنداعى ەڭ ماڭىزدى جوبا سانالادى.

- سوندىقتان، كومپانيامىز قۇرىلىستىڭ ۋاقتىلى جانە ساپالى اياقتالۋىنا ايرىقشا ءمان بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

МӨЗ
Фото: Жэньмин жибао

سوڭعى جىلدارى قازاقستاندىق اۆتوونەركاسىپ سالاسى قارقىندى دامي باستادى. ايتا كەتەرلىگى، قوستانايداعى Allur زاۋىتى قىتايلىق ارىپتەستەرىمەن بىرلەسىپ، ىشكى نارىقتا JAC جانە Jetour ماركالى ماشينا برەندتەرىن قۇراستىرىپ جاتىر. كاسىپورىن وكىلدەرىنىڭ تانىستىرۋىنشا، كومپانيا 2010 -جىلى قۇرىلىپ، بۇل كۇندە 3 مىڭنان استام قىزمەتكەر جۇمىس ىستەيدى. كاسىپورىن اۋماعىندا جالپى اۋدانى 89 مىڭ شارشى مەترگە جەتەتىن 7 سەح ورنالاسقان. 2023 -جىلى زاۋىت رەكوردتىق كورسەتكىشكە قول جەتكىزدى - 90 مىڭ كولىك شىعاردى. ال جالپى زاۋىت ىسكە قوسىلعالى 300 مىڭنان استام كولىك شىعارىپ ۇلگەرگەن.

машина жасау
Фото: Жэньмин жибао

كومپانيا «قوستاناي اۆتوموبيل كولىگى كوللەدجىمەن» تىعىز سەرىكتەستىك ورناتقان. ىنتىماقتاستىق اياسىندا، كوللەدج تۇلەكتەرى پراكتيكادان وتسە، وقۋ بىتىرگەننەن كەيىن زاۋىتقا جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىكتەرى جوعارى. كوللەدج ديرەكتورى دميتري پاۆلەنكونىڭ ايتۋىنشا، 1959 -جىلى اشىلعان ءبىلىم ورداسى وسىعان دەيىن شامامەن 25 مىڭ مامان دايىنداعان. سونداي-اق، ول وقۋ باعدارلاماسى جانە ماماندىقتار نارىق قاجەتتىلىگىنە قاراي دايىندالىپ وتىراتىنىن ايتتى.

Лу Бань
Фото: Жэньмин жибао

پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ بىلتىر مامىر ايىندا قىتايعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا، ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن ەلىمىزدە «لۋ بان شەبەرحاناسىن» اشۋ تۋرالى كەلىسكەن بولاتىن. قورىتىندىسىندا، قىتايلىق تيانجين كاسىپتىك ينستيتۋتىنىڭ قولداۋىمەن وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا د. سەرىكبايەۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى بازاسىندا «لۋ بان شەبەرحاناسى» اشىلدى.

تاسىمالداۋ، قوزعالىستى ۇيىمداستىرۋ جانە كولىكتى پايدالانۋ ماماندىعىنىڭ ماگيسترانتى ساكەن ورالبەكتىڭ ايتۋىنشا، شەبەرحانا ەكى زەرتحانادان قۇرالىپ، اۆتوموبيل، تاسىمالداۋ جانە جول قوزعالىسى سالاسىن زەرتتەۋگە باعىتتالعان. سونداي- اق ورتالىقتا ەلەكتروموبيلدەر مەن قىتايلىق كولىكتەرگە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە دياگنوستيكا جاساۋ سياقتى دارىستەر ارنايى وقىتىلادى.

алюр
Фото: Жэньмин жибао

ب ا ق وكىلدەرى شىمكەنت مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنا بارىپ، ءوندىرىس بارىسى مەن جاڭعىرتۋ جوبالارىمەن تانىستى. «پەتروقازاقستان ويل پروداكتس» ج ش س ۆيتسە- پرەزيدەنتى ەرلان كەسىكبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل - ورتالىق ازياداعى ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ ءبىرى. ول ەڭ الدىمەن، ەلىمىزدىڭ جانار ماي نارىعى قاجەتتىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى. بولاشاقتا زاۋىتتىڭ جىلدىق وندىرىستىك قۋاتتىلىعىن 12 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.

Лу Бань
Фото: Жэньмин жибао

- جوبانى ىسكە اسىرۋ اۆتوبەنزين ءوندىرىسىن 700 مىڭ تونناعا، اۆياوتىن ءوندىرىسىن 700 مىڭ تونناعا، ديزەل وتىنىن ءوندىرۋدى 3,9 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جوسپار بويىنشا جاڭا نىساندار 2030 -جىلى ىسكە قوسىلادى، - دەدى ە. كەسىكبايەۆ.

الماتى وبلىسىندا جالعاسقان باسپا ءسوز تۋرى بارىسىندا، ەكى ەل جۋرناليستەرى «ازيا گاز قۇبىرى» ج ش س جانە بۇعىتى كەن ورنىنىڭ ۆولفرام ءوندىرۋ جوباسىمەن تانىسىپ قايتتى. «ازيا گاز قۇبىرى» ج ش س باسقارما ءتوراعاسى ەرسەيىت قايىپوۆ «ورتالىق ازيا - قىتاي» گاز قۇبىرى جانە «بەينەۋ- بوزوي-شىمكەنت» گاز قۇبىرىنىڭ جۇمىسىن تانىستىرسا، ق ر- داعى «قىتاي ازاماتتىق ينجەنەرلىك- قۇرىلىس كورپوراتسياسى» ج ش ق فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى يۋە ۆەي ۆولفرام زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى جانە الداعى جوسپارلارىمەن ءبولىستى.

мөз
Фото: Жэньмин жибао

قوس ەلدىڭ ب ا ق وكىلدەرى قاتىسقان باسپا ءسوز تۋرى استانادا فورۋممەن قورىتىندىلاندى. وعان سەنات دەپۋتاتى عالياسقار سارىبايەۆ جانە اليشەر ساتىبالديەۆ، Kazinform ح ا ا باسقارۋشى ديرەكتورى اسقار جالدينوۆ، «ەگەمەن قازاقستان» ر گ» ج ش س باس ديرەكتورى ديحان قامزابەك ۇلى، «جەنمين جيباو» گازەتىنىڭ باس رەداكتورى سيۋي ليتسزين جانە قازاقستانداعى قىتاي ەلشىلىگىنىڭ كەڭەسشىسى ليۋ حۋا قاتىستى.

Лу Бань
Фото: Жэньмин жибао

فورۋمعا قاتىسۋشىلار ەكى ەلدىڭ ب ا ق سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىنىڭ قازىرگى جاعدايى جانە كەلەشەگى تۋرالى پىكىر الماستى.

Дихан Мыңбай
Фото: Жэньмин жибао

اۆتور

مۇحتار قاليموللا ۇلى

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram