قازاقستاندىق ب ا ق وكىلدەرى ۇ ق ك- گە جۇگىندى

фото: ҰҚК баспасөз қызметі
фото: ҰҚК баспасөз қызметі

قازاقستاندىق ب ا ق وكىلدەرى جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا وتكەن كەڭەستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنە مالىمدەمە جاسادى.

مالىمدەمەگە قول قويعاندار اراسىندا Kursiv.Media ،Inbusiness.kz سايتى، ProTenge جانە Airan جوبالارىنىڭ وكىلدەرى، بلوگەر اسحات نيازوۆ جانە باسقا دا ب ا ق وكىلدەرى بار.

كەڭەستە ب ا ق پەن IT سەكتورىنىڭ وكىلدەرى كيبەرشابۋىلداردىڭ جيىلەۋى جانە ولاردان قورعانۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلاعان. بۇگىن مەديا سالاسىنىڭ وكىلدەرى كيبەرشابۋىل ماسەلەسىن تالقىلاۋ ءۇشىن تاعى دا باس قوستى. ناتيجەسىندە مادەنيەت جانە اقپارات، سيفرلىق دامۋ مينيسترلىكتەرىمەن، سونداي-اق حالىقارالىق ۇيىمدارمەن بايلانىس ورناتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.

ەسكە سالا كەتسەك، قازاقستاندىق ب ا ق- قا كيبەرشابۋىلدار وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا باستالعان بولاتىن. بۇل تۋرالى ءبىرىنشى بولىپ قازتاگ، كۋرسيۆ جانە ProTenge مالىمدەدى. قاڭتاردا «وبوجايۋ» جوباسىنىڭ اۆتورى اسحات نيازوۆ تا ءوز رەسۋرستارىنا شابۋىل جاسالعانىن جاريا ەتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار