قازاقستانداعى ەڭ تانىمال ەسىمدەر

ёшлар
فوتو: الەكساندر پاۆسكي/kazinform

استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتبيۋرو 2021 -جىلعى حالىق ساناعىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستانداعى ەڭ تانىمال ەسىمدەر مەن تەكتەر تۋرالى قىزىقتى دەرەكتەردى ۇسىندى.

قازاقتار اراسىندا ەڭ تانىمال ەسىمدەر ازامات، سەرىك، مارات، ايەلدەردە - ارۋجان، مادينا، دينارا.

ءبىر قىزىعى، باقىت، ساۋلەت سياقتى ايەلدەرگە دە ەرلەرگە دە ءتان ەسىمدەرى بار 585 مىڭ ادام بار.

ءجيى كەزدەسەتىن ءۇش قازاق تەگىنە احمەتوۆ (56 مىڭ)، سەرىك (39 مىڭ)، وماروۆ (36 مىڭ) جاتادى.

سونداي-اق قازاقستاندا اتىمەن دە، تەگىمەن دە اتتاس ازاماتتار سانى از ەمەس.

وسى رەتتە سەرىك احمەتوۆ (415) پەن ايزەرە سەرىك (517) دەگەن ەسىمى مەن تەگى بىردەي ادامدار ەڭ كوپ.

سوڭعى جاڭالىقتار