قازاقستاندا نان قىمباتتاي ما

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі
Фото: Фото: Kazinform

قازاقستاندا ەگىننىڭ ءتۇسىمىنىڭ تومەندىگىنەن نان باعاسىنىڭ ءوسۋى مۇمكىن بە، دەگەن ساۋالعا ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

«ءبىز نەنى قاداعالايمىز؟ الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ونىمدەردى. وعان ءبىرىنشى سورتتى ۇن جانە ودان جاسالعان نان، ياعني الەۋمەتتىك نان. الەۋمەتتىك ناننىڭ باعاسى، قازىر تۇراقتى. ەستەرىڭىزدە بولسا، وتكەن جىلى استىق باعاسى 85-90 مىڭ تەڭگەگە (تونناسى) بولسا، ءبىر جىل بۇرىن ناننىڭ باعاسى 80 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتكەن. وتكەن جىلى جاعداي تۇراقتى بولدى. نارىققا اسەر ەتۋ شارالارى قاراستىرىلعان. ءبىز الەۋمەتتىك نان ءوندىرۋ ءۇشىن ارزانداتىلعان ۇندى وڭىرلەرگە جونەلتەمىز. الەۋمەتتىك نان باعاسى تۇراقتى. نان باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا نەگىز جوق»، - دەدى ازات سۇلتانوۆ KazAgro-2023 حالىقارالىق كورمەسىنىڭ اياسىندا جۋرناليستەردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

سونداي-اق ب ا ق وكىلدەرى ۆيتسە-مينيستردەن باسقا نان تۇرلەرى مەن ۇن ونىمدەرىنىڭ باعاسى تۋرالى سۇرادى.

«پرەميۋم دەپ اتالاتىن نان بار، ايتالىق، گليۋتەنسىز، ءتۇرلى قوسپالارى بار نان، كارتوپ قوسىلعان نان بار. سول سياقتى كرۋاسساندار، توقاشتار تاعى سول سياقتى. اتالعان كونديتەرلىك ونىمدەردىڭ باعاسىن مەملەكەت رەتتەمەيدى. بۇل جەردە ءوندىرۋشى نارىققا بەيىمدەلەدى. كونديتەرلىك ونىمدەر باسقا سورتتى ۇننان جاسالادى جانە ولارعا قوساتىن ءتۇرلى قوسپالار بار»، - دەيدى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram