قازاقستاندا جۇمىرتقا باعاسى قىمباتتادى

яйца
Фото: Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى 10-17-قازان ارالىعىنداعى اپتا ىشىندە رەسپۋبليكادا I ساناتتاعى جۇمىرتقانىڭ باعاسى ورتاشا ەسەپپەن %1,4 عا قىمباتتاعانىن مالىمدەدى.

مۇنداي كورسەتكىش 2022 -جىلدىڭ قاراشا ايىنىڭ باسىنان بەرى - ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى بايقالماعان، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى DATA HUB Telegram ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.

جالپى ناتيجە نەگىزىنەن اتىراۋداعى كۇرت وزگەرىسكە بايلانىستى ورىن العان، وندا اپتا ىشىندە بۇل تاۋار بىردەن %8,2 قوسقان. سودان سوڭ 26-قىركۇيەك پەن 3-قازان ارالىعىندا %6,8+ تىركەلگەن.

اتىراۋدا جۇمىرتقانىڭ باعاسى ءوندىرىستىڭ ازايۋى اياسىندا ءوسىپ جاتىر. وڭىردەگى كولەم وتكەن جىلدىڭ بارلىق ءۇش توقسانىنداعى كورسەتكىشتەرمەن سالىستىرعاندا تۇراقتى تۇردە تومەندەپ، 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا %73 عا قىسقاردى.

سوڭعى جاڭالىقتار