قازاقستاندا جەمقورلاردان تاركىلەنگەن قارجىعا 43 مەكتەپ سالىندى

Мектеп
Фото: Оқу-ағарту министрлігі

2023-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جەمقورلاردان تاركىلەنگەن قاراجىعا سالىنعان 43 مەكتەپ اشىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وسىلايشا، ەلىمىزدە ءۇش اپاتتى جانە 13 ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپ ماسەلەسى شەشىلگەن.

«وڭىرلەردە جاڭا ءبىلىم بەرۋ نىساندارىن ىسكە قوسۋ ناتيجەسىندە تاعى 54,4 مىڭ جاڭا وقۋشى ورنى پايدالانۋعا بەرىلدى. اتاپ ايتساق، الماتى جانە تۇركىستان وبلىستارىندا - 8 مەكتەپتەن، ال ەلوردادا - 10 مەكتەپ»، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.

«ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن قولداۋ قورى» ەسەبىنەن بارلىعى 76738 وقۋشىعا ارنالعان 62 مەكتەپتىڭ قۇرىلىسى قارجىلاندىرىلدى. جوبالاردىڭ جالپى سوماسى 96 ميلليارد تەڭگەدەن استى. قاراجات جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ شوتتارىنا تۇسكەن.

جالپى، قوردىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى ىشىندە 150 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات ءتۇستى. ولار مەكتەپتەردى، قوسىمشا عيماراتتار مەن ينتەرناتتاردى قايتا جاڭارتۋعا، سونداي-اق ءۇش اۋىسىمدى وقىتۋ، اپاتتى مەكتەپتەر ماسەلەسىن شەشۋگە جانە وقۋشى ورىندارىنىڭ تاپشىلىعىن جويۋعا جۇمسالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram