قازاقستاندا بازار مافياسى بار ما - مينيستر جاۋابى

Қазақстанда базар мафиясы бар ма – министр жауабы
Фото: pexels.com

سەنات وتىرىسىنان كەيىن وتكەن بريفينگىدە ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆكە «قازاقستاندا بازار مافياسى بار ما؟» - دەگەن ساۋال قويىلدى، دەپ Kazinform.

«ۇزاق ۋاقىت بويىندا بازار مافياسى بار دەگەن پىكىر قالىپتاستى. ءبىراق ءدال استانادا بازار اكىمشىلىگىمەن دە، جەتكىزۋشىلەرمەن دە ءوزىمىز سويلەسىپ ءجۇرمىز. نەگىزى ساتۋشىلار جەتكىزۋشىلەرىن بىلەدى. ساتۋشى رەتىندە ءسىز دە كىمنەن نە ساتىپ الاتىنىڭىزدى ءبىلىپ تۇراسىز عوي. سول سياقتى. باعاسى قولايلى ما، ساپاسى كوڭىلىڭىزدەن شىعا ما، قىزمەت كورسەتۋ جاعى ۇناي ما، ءبارىن ەسكەرەسىز. مۇندا دا ءدال سوعان ۇقساس پروتسەسس»، - دەدى ارمان شاققاليەۆ.

مينيستر بازار ماڭىندا قانداي دا ءبىر توپتار پايدا بولسا، دەرەۋ ماسەلەنى شەشىپ تاستايتىندارىنا سەنىمدى ەكەنىن ايتتى.

«قازىر قانداي دا ءبىر توپتار بار دەپ ايتا المايمىز. ونداي فاكتىلەر بولسا، سىزگە تۋراسىن ايتايىن، ءبىز كەز كەلگەن توپتىڭ ماسەلەسىن شەشەمىز. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ارقىلى دا، ءوز باعىتىمىز ارقىلى دا. مەن مۇنداي بولمايدى دەپ ايتپايمىن، بولادى. ءبىراق توپتاردىڭ سەبەبىنەن ەمەس، جوسىقسىز باسەكەنىڭ سالدارىنان بولادى. بىرەۋ ءوزىن بىرەگەي جەتكىزۋشى ەتىپ العىسى كەلەدى دەگەندەي. ومىردە ونداي بولادى. وعان ارەكەت ەتىپ وتىرامىز. جارمەڭكەلەرگە كەلسەك، وڭىرلەردە ونداي دابىلدار تۇسسە، وڭىرلىك دەپارتامەنتتەر جەدەل ارەكەت ەتەدى. ونداي فاكتىلەر بولىپ تۇرادى، ءبىراق جاپپاي، ۇيىمداسقان سيپاتى بار دەپ ايتا المايمىن»، - دەدى مينيستر.

اۆتور

ەسىمجان ناقتىباي

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram