قازاقستان تاريحىنىڭ كوپتومدىعىن دايىنداۋ بويىنشا كەڭەس ءوتتى

Қазақстан тарихы
Фото: Ақорда

 مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين «ەجەلگى كەزەڭنەن قازىرگى ۋاقىتقا دەيىنگى قازاقستان تاريحى» اكادەميالىق كوپتومدىق باسىلىمىن دايىنداۋ ماسەلەسى بويىنشا كەزەكتى كەڭەس وتكىزدى. قازاقپارات بۇل تۋرالى اقورداعا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.

قازىرگى زامان عىلىم تالابىنا ساي قازاقستاننىڭ كوپتومدىق تاريحىن ازىرلەۋ پرەزيدەنتتىڭ «تاۋەلسىزدىك بارىنەن قىمبات» اتتى ماقالاسىندا كوتەرىلگەنى بارشاعا ايان.

وتىرىس بارىسىندا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك پەن جاڭا اكادەميالىق باسىلىم تومدارىنىڭ جەتەكشىلەرى - ءا. ح. مارعۇلان اتىنداعى ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ باس ديرەكتورى اقان وڭعار، ش. ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى تاريح جانە ەتنولوگيا ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى زيابەك قابىلدينوۆ، ر. ب. سۇلەيمەنوۆ اتىنداعى شىعىس تانۋ ينستيتۋتى جانىنداعى تاريحي ماتەريالداردى زەرتتەۋ بويىنشا رەسپۋبليكالىق اقپاراتتىق ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى مەرۋەرت ابۋسەيىتوۆا - مەملەكەتتىك كەڭەسشىگە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ II وتىرىسىندا قويعان مىندەتتەرىنىڭ ورىندالۋى تۋرالى باياندادى.

ەرلان قارين وتىرىستىڭ قورىتىندىسىندا قازاقستان تاريحىنىڭ جاڭا اكادەميالىق كوپتومدىق باسىلىمىن دايىنداۋ جۇمىسىنىڭ الداعى باعىتتارىن ايقىنداپ بەردى.