قازاقستان حالىق بانكى تاريفتەرىن وزگەرتپەك

Digital Business.kz
Digital Business.kz

استانا. KAZINFORM - «قازاقستان حالىق بانكى» ا ق 4-شىلدەدەن باستاپ بيزنەس كلينەتتەرى ءۇشىن جاڭا تاريف ەنگىزەدى.

بانك باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، «كليەنت ەسەپشوتى: اشۋ، جۇرگىزۋ جانە جابۋ» جانە «تەڭگەمەن اۋدارىم وپەراتسيالارى» بولىمدەرى وزگەرىسكە ۇشىرايدى. ەندىگى ۋاقىتتا قاعاز كۇيىندەگى تولەم قۇجاتتارىن وڭدەۋ بۇرىن 1 مىڭ تەڭگە بولسا، ەندى 5 مىڭ تەڭگەگە قىمباتتايدى.

ءدال وسى وپەراتسيا ا پ س- ءمور/Qprint قولدانعان كەزدە ءار قۇجات ءۇشىن 4 ەسەگە، 2 مىڭ تەڭگەگە دەيىن قىمباتقا تۇسەتىن بولادى.

«تاريفتەردىڭ كوتەرىلۋى - بۇل كليەنتتەردى بارىنشا ەكولوگيالىق ءارى قولايلى سيفرلىق سەرۆيسكە كوشۋگە ىنتالاندىرۋ. بۇل وزگەرىستەر قاعاز اعىمىن تومەندەتۋگە جانە ناتيجەسىندە بانكتىڭ ەكولوگيالىق ءىزىن قىسقارتۋعا باعىتتالعان. Halyk Bank سيفرلاندىرۋ ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىك داۋىرىندە ESG ۇستانىمدپارىن قولداۋعا باتىل شەشىم قابىلدايدى. ەنەرگەتيكالىق شىعارىندىلار مەن قاعازدىق قولدانۋدى قىسقارتۋ تابيعاتقا دەگەن قامقارلىقتى عانا كورسەتىپ قويماي، سونىمەن بىرگە بانكتىڭ سيفرلىق قىزمەت كورسەتۋگە كوشۋ جونىندەگى بارىنشا كەڭ اۋقىمدى ستراتەگياسىنىڭ بولىگى سانالادى»، - دەپ اتاپ وتەدى بانك باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

سونىمەن قاتار بانكتىڭ اتاپ وتۋىنشە، اتالعان قىزمەت ونلاين-فورماتتا قولجەتىمدى جانە ءتاريفتىڭ كوتەرىلۋىنىڭ ولارعا قاتىسى جوق. دەمەك، كليەنتتەر اتالعان قىزمەتتەردى ۇيدەن نەمەسە كەڭسەدەن شىقپاي-اق ەسكى تاريفپەن جىلدام، ىڭعايلى تۇردە الا الادى.

سوڭعى جاڭالىقتار