قاراعاندى ​​وبلىسىنداعى جارىلىس: ءۇيىندى استىنان ەكى ادامنىڭ دەنەسى شىعارىلدى

Взрыв газа в Карагандинской области: из-под завалов извлекли тела двух человек
Фото: скрин с видео

قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى ​​وبلىسىنىڭ بوتاقارا كەنتىندە قۇتقارۋشىلار تۇرمىستىق گازدىڭ جارىلۋى سالدارىنان قۇلاعان ءۇي قيراندىلارىنىڭ استىنان ەكى ادامنىڭ دەنەسىن الىپ شىقتى. وقيعادان 5 ادام زارداپ شەككەن، ونىڭ ۇشەۋى - بالالار.

ەسكە سالا كەتسەك، 2024-جىلعى 30-قاڭتاردا ساعات 00:07 دە بۇقار جىراۋ اۋدانى، بوتاقارا كەنتىندەگى اۋەزوۆ، 8a مەكەنجايى بويىنشا ەكى قاباتتى، ەكى كىرەبەرىسى بار 12 پاتەرلى تۇرعىن ءۇيدىڭ ەكىنشى قاباتىندا ورنالاسقان № 10 پاتەردە جارىلىس بولدى.

ودان كەيىن پاتەردىڭ شاتىرى، ونىڭ قابىرعالارى مەن جابىندىلارى تولىق وپىرىلىپ ءتۇستى. سونداي- اق ءبىرىنشى قاباتتا ورنالاسقان جالپى اۋدانى 300 شارشى № 7 پاتەرگە دە قاتتى زاقىم ءتيدى، ونىڭ قابىرعالارى دا قۇلاعان.

ءۇي 2014-جىلى سالىنعان. ونىڭ جالپى اۋدانى 510 شارشى مەتر.

سونداي- اق توتەنشە جاعداي كەزىندە ءبىرىنشى قاباتتاعى № 5، 6، 8، ەكىنشى قاباتتاعى № 11، 12- پاتەرلەر جارىم- جارتىلاي زاقىمدانعان. ۇيدە بارلىعى 46 ادام تۇرادى، جارىلىس كەزىندە ۇيدە 35 ادام بولعان.

«ساعات 00:11 دەن 03:37 گە دەيىنگى ارالىقتا قۇتقارۋ جۇمىستارى كەزىندە قيراندىلار استىنان قازا بولعان ەكى ادامنىڭ دەنەسى شىعارىلدى. جاراقات العان بەس ادام بۇقار جىراۋ اۋداندىق اۋرۋحانادا ەم الىپ جاتىر. 25 ازاماتقا جەدەل پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتىلدى» - دەدى قاراعاندى وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى.

وقيعا ورنىندا جەدەل شتاب قۇرىلدى. جۇمىسقا 139 ادام مەن 32 تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان.

اۆتور

زارينا تۋعانبايەۆا

سوڭعى جاڭالىقتار