قار، جاڭبىر، كوكتايعاق: 17 وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالاندى

Қор, ёмғир, яхвонлик: Қозоғистоннинг 17 та ҳудудида огоҳлантириш эълон қилинди
Фото: Фото: pixabay.com

 «قازگيدرومەت» ر م ك 23-قازاندا كۇن رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform. 

اتاپ ايتقاندا، استانا قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر سوڭى قارعا ۇلاسادى)، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، تۇندە ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى.

تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان بولجانادى.

كۇندىز جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، تاۋلى اۋدانداردا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى وبلىستىڭ ورتالىعىندا، باتىسى مەن شىعىسىندا 15-20 م/س قۇرايدى.

كۇندىز الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، تاۋلى اۋدانداردا جاڭبىر مەن قار جاۋىن- شاشىن بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ تاۋلى اۋدانداردا كەي ۋاقىتتا تۇمان كۇتىلەدى. باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 17-22 م/س جەتەدى.

تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان بولجانادى.

تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقمولا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىردىڭ سوڭى قارعا ۇلاسادى) كۇتىلەدى. ءوڭىردىڭ وڭتۇستىگىندە، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق بولجانادى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، تۇندە ەكپىنى 15-20 م/س، وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كەي ۋاقىتتا 23 م/س كۇشەيەدى.

ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىن تۇمان باسادى.

قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعىپ، تۇندە كۇشى 15-20، كەي ۋاقىتتا 25 م/س قۇرايدى.

تۇندە ۇلىتاۋ وبلىسىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە كۇشى 15-20 م/س قۇرايدى.

تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان بولجانادى.

اباي وبلىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، كۇشى 15-20 م/س، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسى مەن ورتالىعىندا ەكپىنى 23-28 م/س ارتادى.

تۇندە پاۆلودار وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن جاۋادى. كۇندىز ءوڭىردىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا ازداعان جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) بايقالادى. وبلىستىڭ باسىم بولگىندە كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعىپ، ەكپىنى 23-28 م/س جەتەدى.

قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، كۇشى 9-14، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 15-20 م/س قۇرايدى.

شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسىندا قاتتى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، ەكپىنى 23-28 م/س جەتەدى.

تۇندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىردىڭ سوڭى قارعا ۇلاسادى) جاۋادى. ءوڭىردىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەل وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسىپ، ەكپىنى 23-28 م/س ارتۋى ىقتيمال.

تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرلى اۋداندارىندا كۇشى 23 م/س جەتۋى مۇمكىن.

شىمكەنت قالاسىندا سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى كەي ۋاقىتتا 23 م/س كۇشەيەدى.

ەسكە سالايىق، كەشە س ق و- دا العاشقى قار جاۋعان بولاتىن.

سونداي-اق QazAvtoJol كۇن رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولداردا قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزگەن بولاتىن.

اتاپ ايتقاندا، اقمولا وبلىسىندا ساعات 20.30-دان باستاپ «كوكشەتاۋ - اتباسار» تراسساسىندا كولىكتىڭ بارلىق تۇرىنە قوزعالىسقا تىيىم سالىندى.

سونداي-اق ساعات 22.00 دەن «استانا - كوكشەتاۋ» اۆتوجولىندا («استانا - شۋچينسك - كوكشەتاۋ») شەكتەۋ ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram