قانات بوزىمبايەۆ قاراعاندى وبلىسىنداعى سۋ تاسقىنى جاعدايىن تەكسەردى

К. Бозумбаев в Карагандинской области. Правительство РК
Фото: К. Бозумбаев в Карагандинской области. Правительство РК

استانا. KAZINFORM - ۆيتسە- پرەمەر - سۋ تاسقىنىنا قارسى شارالاردى ۇيلەستىرۋ جانە قارعىن سۋ ءجۇرۋ كەزەڭىنىڭ سالدارىن جويۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق شتاب باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ جانە توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ قاراعاندى وبلىسىنداعى سۋ تاسقىنى جاعدايىن تەكسەردى.

پرەمەر- مينيستر ورىنباسارى جانە ت ج م باسشىسى قاراعاندى ​​وبلىسىنداعى وزەن الاپتارىن اۋەدەن باقىلاپ، وڭىردەگى احۋالمەن تانىستى. جاعداي كۇردەلى دەپ باعالانۋدا: وڭىردە سۋ تاسقىنىنىڭ ەكىنشى تولقىنى بولجانىپ وتىر. نۇرا، وساكاروۆ اۋداندارى اۋماقتارىنىڭ %40- ىندا جانە اقتوعاي اۋدانىنىڭ سولتۇستىك بولىگىندە قار ەرىمەگەن. توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن سۋ تاسقىنى قاۋپى بار اۋداندارعا ازاماتتىق قورعاۋ قىزمەتىنىڭ قوسىمشا كۇشتەرى مەن قۇرالدارى تارتىلدى. بارلىق قاجەتتى جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە، دامبىلار نىعايتىلىپ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن قىزمەتتەر تەحنيكامەن قامتاماسىز ەتىلدى.

К. Бозумбаев в Карагандинской области. Правительство РК
Фото: К. Бозумбаев в Карагандинской области. Правительство РК

شتاب باسشىسىنىڭ ورىنباسارى تج رەجيمى جاريالانعان شەت اۋدانىنداعى جاعدايمەن تانىستى. ءتورت اۋىلدا - قايراقتى، اقسۋ، كراسنايا پوليانا، دەرىپسالدا 40 ۇيگە سۋ كىرگەن، 292 ادام قۇتقارىلدى، ولاردىڭ 114- ءى بالا. قازىرگى ۋاقىتتا جاعداي ءبىرشاما تۇراقتالىپ كەلەدى، كەيبىر تۇرعىندار ۇيىنە قايتىپ كەلىپ جاتىر.

قانات بوزىمبايەۆقا سۋ تاسقىنىنىڭ اۋىر سالدارىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قابىلدانعان شارالار تۋرالى باياندالدى. ت ج د مالىمەتىنشە، ەڭ قيىن كەزەڭ 29-30-ناۋرىزدا بولعان. قازىر سۋ قويماسى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر.

«نۇرا مەن شەرۋباي- نۇرانىڭ باس جاعىندا قاردىڭ تەز ەرۋى باسىلدى. قار بەتى قالىڭ ەمەس. نۇرا وزەنىنە قوسىلىپ جاتقان ارتىق سۋ بايقالمايدى. قارقارالى جانە بۇقار جىراۋ اۋداندارى اۋماقتارىندا سۋ تاسقىنىنىڭ شارىقتاۋ شەگى ءوتىپ كەتتى دەسە دە بولادى»، - دەپ باياندادى ت ج د باستىعى مۇرات قاتپانوۆ.

К. Бозумбаев в Карагандинской области. Правительство РК
Фото: К. Бозумбаев в Карагандинской области. Правительство РК

شتاب باسشىسىنىڭ ورىنباسارى شەت اۋدانى اۋىلدارىنىڭ زارداپ شەككەن تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا سۋ تاسقىنىنان كەلگەن بارلىق شىعىندى كوميسسيا باعالاپ، تولىق وتەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.

«مەملەكەت باسشىسى سۋ تاسقىنى زارداپتارىن بارىنشا ازايتۋدى جانە ءبىرىنشى كەزەكتە، حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى. كوميسسيا بارلىق ءۇيدى تەكسەرەدى. كومەك كورسەتىلەدى، مۇلىك قالپىنا كەلتىرىلىپ، وتەلەدى. ەگەر ۇيلەر جارامسىز دەپ تانىلسا، جاڭاسى سالىنادى نەمەسە ەكىنشى نارىقتان باسقا باسپانا ساتىپ الىنادى»، - دەپ ءتۇسىندىردى قانات بوزىمبايەۆ اۋىل تۇرعىندارىنا.

قازىر شتابتىڭ باستى نازارىندا - نۇرا وزەنىنىڭ الاپتارى. وبلىس اكىمدىگى ەلدى مەكەندەردى سۋ باسۋ قاۋپىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا پريەۆەنتيۆتى شارالار قابىلداپ جاتىر. ءوز كەزەگىندە ۇكىمەت تاراپىنان بارلىق قاجەتتى كومەك كورسەتىلەدى.

اقمولا وبلىسى مەن استانا قالاسى اكىمدەرىنە ارشالى جانە تسەلينوگراد اۋداندارىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى كۇشتەر مەن قۇرالدار دايىنداۋ بويىنشا تاپسىرمالار بەرىلدى.

اۆتور

اسحات رايقۇل

سوڭعى جاڭالىقتار