قالىڭ قار، كوكتايعاق، بوران - 11-قاڭتارعا ارنالعان اۋا رايى بولجامى

Об-ҳаво
فوتو: Freepik

قازگيدرومەت سينوپتيكتەرى 11-قاڭتار، بەيسەنبىگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

وعان سەنسەك، قازاقستاننىڭ باسىم بولىگى ءالى دە كوپ ىلعال قورى بار اتلانتيكالىق سيكلون ىقپالىندا بولادى.

سونىڭ سالدارىنان نەگىزىنەن قار جاۋىپ، بۇرقاسىن سوعادى.

ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك- شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن، كەي اۋدانداردا قار ارالاس جاڭبىر جاۋادى.

قازاقستان بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى، قاتتى ەكپىندى جەل تۇرادى.

جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز جەل ەكپىنى 30 م/س اسادى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram