ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى مادۋروعا قاستاندىق جاسالدى

Венесуэла
Фото: РИА Новости

استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلانىڭ موناگاس شتاتىندا مەملەكەت باسشىسى نيكولاس مادۋرونىڭ ومىرىنە قاستاندىق جاساماق بولعان ەكى ادام قاماۋعا الىندى.

«ريا نوۆوستي» اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كۇدىكتىلەر ونداعان سارباز جيناپ، قارۋ- جاراقتارىن سايلاپ، بۇلىك ۇيىمداستىرۋدى جوسپارلاعان.

ۇستالعاندار - ۇلتتىق گۆارديانىڭ دەزەرتير-سەرجانتى رەنتسو فلورەس جانە «دەلو R» ساياسي ۇيىمىنىڭ ۋيلفەر حوسە پينيا.

ۆەنەسۋەلانىڭ باس پروكۋرورى ساابتىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ «موناگاس ءۇشىن بىرگە» ساياسي ۇيىمىنىڭ مۇشەلەرى ەكەنى بەلگىلى بولعان. ۇستالعانداردىڭ ۇيالى تەلەفوندارىن تەكسەرۋ بارىسىندا قارۋ- جاراق الۋ جانە بۇلىك ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن 50 ساربازدى تارتۋ تۋرالى اڭگىمەلەر انىقتالعان.

ۆەنەسۋەلا پروكۋرورلارى ۇستالعاندارعا قىلمىستىق ءسوز بايلاسۋ جانە كىسى ولتىرۋگە ارەكەت جاسادى دەگەن ايىپ تاعىپ وتىر.

اۆتور

ورالحان قوجانوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار