مينيسترلىك سۋ قويمالارىن ءىرى بالىق وڭدەۋشى ينۆەستورلارعا كونكۋرسسىز بەرۋدى ۇسىندى

балық
Фото: Pexels

  استانا. KAZINFORM - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى سۋ قويمالارىن ءىرى بالىق وڭدەۋشى ينۆەستورلارعا كونكۋرسسىز بەرۋدى ۇسىندى.

ماجىلىستە ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ۆيتسە- ءمينيسترى نۇركەن شاربيەۆ بالىق شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان زاڭناما وزگەرىستەرىن تانىستىردى.

زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە دەپۋتاتتار حالىقارالىق جانە مەملەكەتتىك ماڭىزداعى سۋ قويمالارىن ءىرى ينۆەستورلارعا كونكۋرسسىز بەرۋ نارىقتا تەڭسىزدىك تۋىنداتۋى مۇمكىن دەگەن قاۋپىن ايتتى.

ۆيتسە- ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي مۇمكىندىك بالىق وڭدەپ، ءىرى كاسىپورىن سالۋعا 550 ميلليون تەڭگەدەن استام ينۆەستيتسيا قۇياتىن ينۆەستورلارعا عانا بەرىلمەك.

پرەزيدەنتتىڭ بالىق وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ تۋرالى تاپسىرماسىن ورىنداپ، ينۆەستيتسيا كولەمىن ۇلعايتۋ ءۇشىن وسىنداي شاراعا بارىپ وتىرعان كورىنەدى.

دەپۋتات قازىبەك الىشيەۆ زاڭ جوباسىندا بالىق وسىرۋشىلەرگە 4 بىردەي سۋبسيديا ءتۇرى ۇسىنىلۋ كوزدەلگەنىن ايتىپ، سۋ ايدىنىن كونكۋرسسىز بەرۋ ادىلەتسىزدىك تۋعىزاتىنىن ايتتى.

ءماجىلىس وكىلدەرىنىڭ قارسىلىعىنان كەيىن ۆيتسە- مينيستر بۇل ماسەلەنى زاڭ جوباسىن پىسىقتاۋ كەزىندە قايتا قاراۋعا ۋادە بەردى.

دەپۋتات ايتقاندا مينيسترلىك ازىرلەگەن زاڭ جوباسىندا بالىق وسىرۋشىلەرگە شىنىمەن دە 4 ءتۇرلى سۋبسيديا بەرۋ ۇسىنىلعان.

«زاڭ جوباسىندا مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ 4 ءتۇرلى شاراسى قاراستىرىلعان. ونىڭ ەكەۋى ءقازىردىڭ وزىندە قولدانىستا بار. ونىڭ ءبىرى - بالىق جەمىنە، بالىققا قولايلى ورتا جاسايتىن ماتەريالدارعا، ءدارى- دارمەككە، انالىق تۇقىمدى كۇتىپ ۇستاۋعا كەتەتىن شىعىندى سۋبسيديالاۋ. سونداي- اق، كۇردەلى قۇرىلىس پەن قوندىرعىلار سالۋعا كەتكەن شىعىننىڭ ءبىر بولىگىن وتەپ بەرۋ شاراسى بار. ەندى وسىلارعا سۋبسيديانىڭ ەكى جاڭا ءتۇرى ۇسىنىلىپ وتىر. ءبىرىنشىسى - بالىق جۇمسالاتىن سۋدىڭ شىعىنىن سۋبسيديالاۋ. ەكىنشىسى - كرەديتتەردىڭ سىياقى مولشەرلەمەسىن سۋبسيديالاۋ. مۇنى اگروونەركاسىپ كەشەنىن سۋبسيديالاۋ جۇيەسى ارقىلى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر»، - دەدى نۇركەن شاربيەۆ.

سونداي- اق، ول جوبالاردى مەملەكەت تاراپىنان عىلىمي تۇرعىدا سۇيەمەلدەۋ شارالارى كوزدەلگەنىن ايتتى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram