مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى استانالىقتارعا ەسكەرتۋ جاسادى

военные солдат әскери
Фото: Kazinform

استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى استانالىقتارعا ەسكەرتۋ جاسادى.

ش ى ۇ سامميتىنە دايىندىق كەزەڭىندە، 28-ماۋسىمنان قالانىڭ جەكەلەگەن كوشەلەرىندە كولىك قۇرالدارى مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.

دايىندىق ءىس-شارالارى ارناۋلى مەملەكەتتىك جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ، سونداي-اق ق ر قارۋلى كۇشتەرىنىڭ، ونىڭ ىشىندە اسكەري اۆياتسيانىڭ رەسۋرستارىن پايدالانۋ ارقىلى جۇرگىزىلەدى.

2-4-شىلدە ارالىعىندا «ەسىل»، «نۇرا» جانە «الماتى» اۋداندارىندا وسىنداي شەكتەۋلەر ەنگىزىلەتىن بولادى.

«وسىعان بايلانىستى، استانا قالاسىنىڭ تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنان قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان ءىس-شارالارعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرايمىز»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram