مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىتايعا بارادى

сапар
Фото: Акорда

استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بواو ازيا فورۋمىنىڭ سەسسياسىنا قاتىسۋ ءۇشىن 28-29-ناۋرىز كۇندەرى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارادى.

پرەزيدەنت بۇل ەلدە بواو ازيا فورۋمىنىڭ سەسسياسىنا قاتىسادى. سونداي-اق ق ح ر باسشىلىعىمەن، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ جانە قىتايدىڭ ءىرى كومپانيالارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

اۆتور

ابىلايحان جۇماشيەۆ

سوڭعى جاڭالىقتار