ەلىمىزدىڭ بىرنەشە قالاسىندا اۋەجاي سالىنىپ جاتىر

ұшақ
Фото: freepik.com

  استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى كولىك ءمينيسترى مارات قارابايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن شاعىن اۆياتسيانى دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كەڭەستە بەلگىلى بولدى.

جينالىسقا اباي، ۇلىتاۋ، جەتىسۋ، شىعىس قازاقستان، قاراعاندى جانە قوستاناي وبلىستارى اكىمدىكتەرىنىڭ، «جەتىسۋ» جانە «يۋجنوە نەبو» اۋەكومپانيالارىنىڭ، سونداي- اق ءۇشارال، ءۇرجار جانە زايسان اۋەجايلارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

كەڭەس بارىسىندا شاعىن اۆياتسيانى ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

«كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسشىسى ءۇرجار، ءۇشارال، زايسان، كاتونقاراعاي، قارقارالى، ۇلىتاۋ جانە ارقالىق قالالارىندا اۋەجايلاردىڭ قۇرىلىسى جانە ولاردى رەكونسترۋكتسيالاۋ ماسەلەلەرىن قاراۋدى، سونداي- اق شاعىن اۆياتسيانى دامىتۋ جونىندەگى جۇمىستى جالعاستىرۋدى تاپسىردى»، - دەپ جازدى ۆەدومستۆودان.

سوڭعى جاڭالىقتار