ەلىمىزدە ەتتى مول اساتىن ءوڭىر - جامبىل، ال ناندى كوپ جەيتىندەر تۇركىستان وبلىسىندا تۇرادى

ет
Фото: dzen.ru

استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ستاتبيۋرو 2023-جىلدىڭ 4-توقسانىندا جان باسىنا شاققانداعى ازىق-تۇلىك تۇتىنۋ كولەمى جونىندەگى دەرەكتەردى جاريالادى.

ءار وتباسىنىڭ ازىق-تۇلىك ساتىپ الۋعا جۇمسالاتىن شىعىنىنىڭ كولەمى قاتتى وزگەرمەگەن.

ونداعى شىعىننىڭ ەڭ كوپ ۇلەسى ەت جانە ەت ونىمدەرىنە (%17.4)، نان مەن جارماعا (%8)، سونداي-اق، ءسۇت ونىمدەرىنە (%5,4) تيەسىلى.

ايماقتار اراسىندا جەكەلەگەن ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ تۇتىنىلۋىن سالىستىراتىن بولساق، نان مەن جارما ونىمدەرىن ەڭ كوپ تۇتىناتىندار تۇركىستان وبلىسىندا تۇرادى - 44,1 ك گ (توقسانىنا جان باسىنا شاققاندا).

ەت جانە ەت ونىمدەرى بويىنشا جامبىل وبلىسىنداعىلار - 25,8 ك گ، بالىق ونىمدەرىن ش ق و، ب ق و جانە س ق و تۇرعىندارىنىڭ داستارحانىنان ءجيى تابۋعا بولادى - ءبىر ادامعا شاققاندا توقسانىنا 5,2 ك گ، كوكونىس بويىنشا تۇركىستان وبلىسىنداعىلار - 23,8 ك گ، جەمىستەر الماتىلىقتار اراسىندا - 22,1 ك گ، ال تاتتىلەر ۇلىتاۋ وبلىسىندا - 14,4 ك گ كوپ تۇتىنىلعان.

سوڭعى بەس جىلداعى دەرەكتەردى الىپ قاراساق، ەت پەن بالىق تۇتىنۋ كورسەتكىشى جىل سايىن 4- توقساندا، ال كوكونىس پەن جەمىس تۇتىنۋ Ⅲ توقساندا كوبەيەتىنىن بايقاۋعا بولادى.

اۆتور

جانات قاپالبايەۆا

سوڭعى جاڭالىقتار