ەلوردادا جانە ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

استانا. KAZINFORM - استانادا جانە قازاقستاننىڭ 10 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.

استانا، اقمولا، قوستاناي، باتىس قازاقستان، سولتۇستىك قازاقستان جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا تۇمان تۇسەدى.

قاراعاندى، پاۆلودار وبلىستارىندا ازداعان جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولجانىپ وتىر.

3-ساۋىردە كۇندىز جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا، 4-5-ءساۋىر كۇندەرى كۇندىز وڭتۇستىگىندە، تاۋلى ايماقتارىندا كۇن كۇركىرەيدى، ال تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز نايزاعاي جارقىلداپ، داۋىل كوتەرىلەدى.

الماتى وبلىسىنىڭ شىعىسىندا كۇندىز سولتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتۋى ىقتيمال.

سوڭعى جاڭالىقتار