ۇلتتىق قور اكتيۆتەرىن 2030-جىلعا قاراي 100 ميلليارد دوللارعا دەيىن كوبەيتۋ جوسپارلانىپ وتىر

Нурлан Байбазаров
Фото: ҚР Ҳукумати

استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى نۇرلان بايبازاروۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى بارىسىندا دەپۋتاتتاردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ، ۇلتتىق قوردى ۇلعايتۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى ايتتى.

بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

بۇگىنگى تاڭدا نىسانالى باعدارلاردىڭ ءبىرى - ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرىن 2030-جىلعا قاراي $100 ميللياردقا دەيىن ءوسىرۋ.

ەكىنشى جىل شىعىندارعا قاتىستى ءتيىستى بيۋجەتتىك ەرەجەلەر قولدانىلىپ جاتىر. سالىق زاڭناماسىندا كىرىس بازاسىن نىعايتۋ ەسەبىنەن بيۋجەت پارامەترلەرىن نەعۇرلىم ساپالى تەڭگەرىمدەۋ، سونىمەن بىرگە ولاردىڭ ەكونوميكالىق كىرىسىنە باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، شىعىستارعا باسىمدىق بەرۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.

2024-2027-جىلدارعا ۇلتتىق قوردان كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت مولشەرى جىل سايىن 2 تريلليون تەڭگە سوماسىندا بەكىتىلدى. 2025-2029-جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىنا (1-كەزەڭ) سايكەس، 2024-2025-جىلدارى جىل سايىن 1,6 تريلليون تەڭگە مولشەرىندە نىسانالى ترانسفەرت ءبولۋ كوزدەلگەن. بۇل رەتتە 2026-2027-جىلدارى بۇل شارا جوسپارلانبايدى.

«قازاقستاننىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىنا سايكەس، ورتا مەرزىمدى كەزەڭدە مۇنايدىڭ باررەلىنە $75 باعاسى كەزىندە ۇلتتىق قور تۇسىمدەرىنىڭ 2025-جىلعى 5,8 تريلليون تەڭگەدەن 2027-جىلى 6,7 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايۋى بولجانىپ وتىر»، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆيتسە-پرەمەر.

سوڭعى جاڭالىقتار